Woordenlijst voor biobased inkopen
Home Over biobased Woordenlijst voor biobased inkopen

Woordenlijst

Deze woordenlijst bevat definities van termen die veel worden gebruik in de context van biobased producten en de inkoop ervan, met de Engelse term erachter ter extra informatie.

Klik op een term om de betekenis ervan in te zien.

A

Aanbestedende diensten | Contracting authorities

Onder het begrip aanbestedende diensten vallen een verscheidenheid aan organisaties die onder de bevoegdheid van de staat of de centrale of lokale overheid vallen alsmede publiekrechtelijke instanties. Aanbestedende diensten zijn tevens entiteiten die meer dan 50% subsidies ontvangen van de staat of andere aanbestedende diensten. Aanbestedende diensten zijn ook de ondertekenaars van het World Trade Organization Government Procurement Agreement (GPA).

(De belangrijkste stukken zijn Overweging 10 en Artikelen 1, 2 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Aanbestedingen in de Publieke Sector | Public Sector Procurement

De Richtlijn voor de Publieke Sector is van toepassing op de gunning van overheidsopdrachten tussen marktdeelnemers en aanbestedende diensten.

Aanbestedingsdocument | Procurement document

Enig document dat geproduceerd wordt of waarnaar verwezen wordt door de aanbestedende dienst om elementen van de aanbesteding of de procedure te beschrijven of vast te stellen, met inbegrip van de aankondiging van opdracht, de vooraankondiging, waar het wordt gebruikt als een middel om op te roepen tot mededinging, de technische specificaties, het beschrijvende document , de voorgestelde contractvoorwaarden, formaten voor de presentatie van documenten door gegadigden en inschrijvers, informatie over algemeen geldende verplichtingen en alle aanvullende documenten.

(Overwegingen 52, 53, 57, 58, 61, 78, 80, 81, 83, 104 en Artikelen 2, 5, 19, 22, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 42, 45, 46, 47, 53, 54, 56, 58, 67, 68, 70, 71, 72, 84 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Aanbieder van aanbestedingsdiensten | Procurement service provider

Een publiekrechtelijke of particuliere instantie die aanvullende aankoopactiviteiten op de markt aanbiedt.

(Artikelen 2, 24 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Aankondiging van gunning van het contract | Contract award notices

Aanbestedende diensten die een overheidsopdracht hebben gegund of een raamovereenkomst hebben gesloten dienen uiterlijk 48 dagen na de gunning van de opdracht of de sluiting van de raamovereenkomst kennis te geven van de resultaten van de gunningsprocedure. In het geval van raamovereenkomsten zijn de aanbestedende diensten niet verplicht de resultaten van de aanbestedingsprocedure bekend te maken voor elke opdracht die op die overeenkomst is gebaseerd. Aanbestedende diensten dienen binnen 48 dagen na de gunning van elke opdracht het resultaat van de gunning van opdrachten bekend te maken op basis van een dynamisch inkoopsysteem.

(Artikel 50 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Aankondigingen van opdrachten | Contract notices

Aanbestedende diensten die een openbare aanbesteding of een raamovereenkomst willen gunnen door middel van open of besloten procedures, onderhandelingsprocedures met voorafgaande kennisgeving of via de procedure van een concurrentiegerichte dialoog, dienen hun voornemen bekend te maken door een aankondiging van een opdracht te publiceren. Ook wanneer aanbestedende diensten een dynamisch inkoopsysteem willen opzetten moeten zij een aankondiging van opdracht publiceren. Wanneer opdrachten worden gegund op basis van een dynamisch inkoopsysteem dienen de aanbestedende diensten bovendien een vereenvoudigde aankondiging te publiceren. De volledige tekst van een aankondiging van opdracht dient in een officiële taal van de EU te worden gepubliceerd, naar keuze van de aanbestedende dienst. De oorspronkelijke taalversie is de enige authentieke tekst. Een samenvatting van de belangrijkste elementen van elke aankondiging dient te worden gepubliceerd in de andere officiële talen. De kosten van publicatie van dergelijke aankondigingen worden door de Europese Commissie gedragen.

(Artikel 49 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Aannemer | Contractor

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of openbare instelling of groep van dergelijke personen en / of instellingen die de uitvoering van werkzaamheden op de markt aanbieden.

(Overwegingen 9, 78, 105 en Artikelen 5, 64, 71, 72, 73, 84 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Aanvullende inkoopactiviteiten | Ancillary purchasing activities

Activiteiten die bestaan uit ondersteuning bij aankoopactiviteiten, met name in de volgende vormen:

 • technische infrastructuur die aanbestedende diensten in staat stelt om openbare aanbestedingen te gunnen of raamovereenkomsten te sluiten voor werkzaamheden, leveringen of diensten.
 • advies over een gedragscode en het ontwerp van openbare aanbestedingsprocedures
 • het voorbereiden en beheren van aanbestedingsprocedures namens en onder verantwoordelijkheid van de betreffende aanbestedende dienst.

(Overweging 70 en artikel 2 van EU-richtlijn 2014/24/EU)

Afbraak | Degradation

Onomkeerbaar proces dat leidt tot een significante verandering in de structuur van een product, typisch gekenmerkt door een verandering van eigenschappen (bijv. samenhang, moleculaire massa of structuur, mechanische sterkte) en / of door fragmentatie, beïnvloed door milieuomstandigheden over een bepaalde tijdsperiode die bestaat uit één of meerdere stappen.

(EN 16575:2014)

Alomvattende criteria voor milieuvriendelijk publiek inkopen | Comprehensive GPP criteria

Alomvattende GPP-criteria ('Green public procurement', milieuvriendelijk publiek inkopen) houden rekening met meer aspecten of hogere niveaus van milieuprestaties, voor gebruik door autoriteiten die verder willen gaan met het ondersteunen van milieu- en innovatiedoelstellingen.

(Zie de communicatie “Public Procurement for a better environment” COM/2008 en de EU criteria voor Groene Openbare Aanbestedingen voor 20 productgroepen)

Alomvattende milieucriteria | Comprehensive Environmental Criteria

Criteria die rekening houden met meerdere aspecten of hogere niveaus van milieuprestaties, voor gebruik door autoriteiten die verder willen gaan bij het ondersteunen van milieu- en innovatiedoelstellingen.

(Zie de communicatie “Public Procurement for a better environment” COM/2008 en de EU criteria voor Groene Openbare Aanbestedingen voor 20 productgroepen)

B

Besloten procedures | Restricted procedures

Besloten procedures zijn die procedures voor de gunning van overheidsopdrachten waarbij slechts die aannemers mogen inschrijven die daartoe uitgenodigd worden door de aanbestedende dienst. De selectie van de winnende inschrijving vindt gewoonlijk plaats in twee rondes. In de eerste ronde, kunnen alle geïnteresseerde aannemers hun belangstelling tonen en de aanbestedende dienst selecteert daaruit kandidaten die uitgenodigd worden om zich in te schrijven. In principe dienen er minimaal vijf kandidaten geselecteerd te worden. In de tweede ronde worden offertes ingediend en wordt de winnende inschrijving geselecteerd.

(Overwegingen 42, 44, 46, 63, 84 en Artikelen 26, 28, 32, 34, 35, 48, 54, 65 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Beste prijs/kwaliteitsverhouding | Best Price Quality Ratio (BPQR)

Een set criteria, waaronder kwalitatieve, milieu- en / of sociale aspecten, gekoppeld aan het onderwerp van de betreffende overheidsopdracht. Dergelijke criteria kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

 • kwaliteit, met inbegrip van technische prestaties, esthetische en functionele aspecten, een toegankelijk ontwerp voor alle gebruikers, sociale, milieu- en innovatieve aspecten, handel en de voorwaarden daarvan;
 • organisatie, kwalificatie en ervaring van het personeel dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de opdracht, waarbij de kwaliteit van het personeel een aanzienlijke impact kan hebben op het niveau van de uitvoering van de opdracht;
 • Dienstverlening na verkoop en technische bijstand, leveringsvoorwaarden zoals leveringsdatum, leveringsproces en leveringsperiode of periode van afronding.
(Overwegingen 49, 89, 90, 92 en artikelen 30, 31, 35, 67, 76 van EU-richtlijn 2014/24/EU)
Bestendigheid / Duurzaamheid | Durability

Het vermogen van een product om de waarden van zijn eigenschappen onder bepaalde omstandigheden te behouden. (EN 16575:2014)

Onder omstandigheden vallen diverse zaken, afhankelijk van het product, zoals slijtage, druk, schade of blootstelling aan UV-straling.
Bijproduct | By-product

Een incidenteel of secundair product gemaakt bij de vervaardiging of synthese van iets anders.

Biobased economie / Bio-economie | Bio-based economy / Bioeconomy

De bio-economie [...] omvat de productie van hernieuwbare biologische hulpbronnen en de omzetting van deze bronnen en afvalstromen in producten met toegevoegde waarde, zoals voedsel, diervoeders, biobased producten en bio-energie. De bio-economie is de duurzame productie en omzetting van biomassa, voor een scala aan voedings-, gezondheids-, vezel- en industriële producten en energie. Hernieuwbare biomassa omvat elk biologisch materiaal dat gebruikt kan worden als grondstof.

Biobased gehalte / biomassagehalte | Bio-based content / biomass content

Fractie of deel van een product op basis van biomassa (EN 16575:2014).

Het cruciale punt wat betreft biomassagehalte, in tegenstelling tot het biobased koolstofgehalte, is dat dit het totale gehalte aan biomassa omvat, waaronder zuurstof, waterstof en andere moleculen die afkomstig zijn uit de biomassa en niet alleen de koolstof.

Biobased koolstof / biogeen koolstof | Bio-based carbon / bio-carbon

Koolstof op basis van biomassa. (EN 16575:2014)

Biobased koolstofgehalte | Bio-based carbon content

Deel van het koolstofgehalte dat afkomstig is uit biomassa

(EN 16575:2014)

Biobased kunststof | Bio-based plastic

Biobased kunststoffen zijn kunststoffen vervaardigd uit hernieuwbare grondstoffen. Ze zijn niet per sé biologisch afbreekbaar. Biobased kunststoffen bestaan (gedeeltelijk) uit (hernieuwbare) biobased grondstoffen.

Biobased materiaal | Bio-based material

Materiaal dat geheel of gedeeltelijk voortkomt uit biomassa.

Biobased product | Bio-based product

Product geheel of gedeeltelijk op basis van biomassa.

Het biobased product wordt normaal gesproken gekenmerkt door het biokoolstofgehalte of het biobased gehalte. Voor de bepaling en verklaring van het biobased gehalte en het biokoolstofgehalte, zie de relevante normen van CEN/TC411.

Het product kan een tussenproduct, materiaal, halffabricaat of eindproduct zijn. (EN 16575:2014)

De term biobased product wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar een product dat gedeeltelijk biobased is, in die gevallen moet de claim begeleid worden met een kwantificatie van het biobased gehalte.

(CEN/TC 411 2014)

Biobased | Bio-based
 • Op basis van biomassa. (EN 16575:2014)
 • Is samengesteld of afgeleid, geheel of gedeeltelijk, uit biologische producten voortkomend uit biomassa (waaronder plantaardige, dierlijke, mariene of bosbouwmaterialen).
Biobrandstof | Biofuel
 • Een brandstof geproduceerd uit droge organische stof of brandbare oliën geproduceerd door planten. Deze brandstoffen worden beschouwd als hernieuwbaar zolang de vegetatie die ze produceert in stand wordt gehouden of herplant, zoals brandhout, alcohol gefermenteerd uit suiker en brandbare oliën die uit sojabonen worden geëxtraheerd. (Glossary UN Framework Convention on Climate Change)
 • Brandstof[-fen] die direct of indirect uit biomassa wordt (worden) geproduceerd. Brandstof wordt gedefinieerd als een energiedrager bestemd voor energieomzetting en kan vloeibaar, vast of gasvormig zijn. (FAO 2004 & CEN/TC 411 2012)
 • Vloeibare of gasvormige brandstof voor transport uit biomassa. (Europees Parlement en de Raad 2009)
 • Vloeibare brandstoffen van niet-fossiele, biologische oorsprong en uit een hernieuwbare energiebron, te onderscheiden van fossiele brandstoffen. (Eurostat Glossary)
 • Vloeibare brandstoffen en gemengde componenten geproduceerd uit biomassa-grondstoffen (planten), die voornamelijk gebruikt worden voor transport. (PCAST 2006)
Bioenergie | Bioenergy
 • Alle energie op basis van biobrandstoffen, waarbij biobrandstoffen brandstoffen zijn die direct of indirect uit biomassa worden geproduceerd. Brandstof wordt gedefinieerd als een energiedrager bestemd voor energieomzetting. (FAO 2004).
 • Energie uit biomassa (CEN/TC 411 2012)
Biogeen | Biogenic

Geproduceerd door levende organismen

Biokatalysator | Biocatalyst

Molecuul of moleculair complex dat bestaat uit of afgeleid is van een organisme of celcultuur (in celvrije of gehele celvormen) en dat metabolische reacties in levende organismen en / of substraatconversies katalyseert in verschillende chemische reacties.

Biokunststof | Bioplastic

Het begrip "biokunststoffen" kan beter vermeden worden. Men kan beter spreken van biobased kunststoffen wanneer het een kunststof betreft die afkomstig is van biomassa of van biologisch afbreekbare kunststoffen wanneer ze biologisch afbreekbaar zijn. Er is overlap tussen beide categorieën maar er zijn ook biobased kunststoffen die niet biologisch afbreekbaar zijn. En er bestaan biologisch afbreekbare kunststoffen die niet biobased zijn.

Biologisch afbreekbare of composteerbare kunststoffen | Biodegradable or compostable plastics

Biologisch afbreekbare kunststoffen worden volledig afgebroken door biologische activiteit (ze zijn composteerbaar) zonder dat er een residu achtergelaten wordt. Ze kunnen worden vervaardigd uit hernieuwbare materialen en fossiele brandstoffen, evenals mengsels daarvan.

Biologisch oplosmiddel | Biosolvent

Oplosmiddelen op basis van biomassa; waarbij oplosmiddelen vloeistoffen zijn waarin een solutie opgelost wordt om zo een oplossing te vormen. (Oxford dictionaries)

Biologische afbraak | Biodegradation
 • Afbraak ten gevolge van biologische activiteit, met name door enzymatische werking, hetgeen leidt tot een significante verandering in de chemische structuur van een materiaal (CEN/TC 411 2014)
 • De transformatie van een stof in nieuwe verbindingen door biochemische reacties of de inwerking van micro-organismen, zoals bacteriën. (US Geological Survey 2007)
 • Een proces waarbij micro-organismen de structuur van chemicaliën die in het milieu zijn ingebracht transformeren of wijzigen (door middel van metabolische of enzymatische werking) (US Environmental Protection Agency 2015)
Biologische afbreekbaarheid | Biodegradability

Vermogen om door biologische activiteit te worden afgebroken.

Biologische oppervlakte-actieve stof | Biosurfactant

Oppervlakte-actieve stoffen op basis van biomassa; waarbij oppervlakteactieve stoffen moleculen zijn die bestaan uit een hydrofiel (water-minnend) deel en een hydrofoob (waterafstotend of olieminnend) deel. (Kjellin & Johansson 2010) of substanties die de oppervlaktespanning van een vloeistof waarin ze zijn opgelost verminderen.

Biomassa | Biomass
 • Materiaal van biologische oorsprong, met uitzondering van materiaal ingebed in geologische formaties en / of gefossiliseerd. (EN 16575:2014)
 • Biomassa is organisch, niet-fossiel materiaal van biologische oorsprong dat gebruikt kan worden voor warmteproductie of elektriciteitsopwekking. Voorbeelden zijn: hout- en houtafval; biogas; gemeentelijke vaste afvalstoffen; biobrandstoffen. (Eurostat Glossary)
 • Het biologisch afbreekbare deel van producten, afvalstoffen en residuen van biologische oorsprong uit landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, waaronder de visserij en aquacultuur, alsmede het biologisch afbreekbare deel van industrieel en huishoudelijk afval (Europees Parlement en de Raad 2009)
 • Iedere organische stof die beschikbaar is op hernieuwbare of terugkerende basis, met inbegrip van landbouwgewassen en bomen, hout, houtafval en residuen, planten (waaronder waterplanten), grassen, residuen, vezels en dierlijk afval, huishoudelijk afval en andere afvalstoffen . (Biomass Research and Development Act of 2000 7 USC 7624 Note; USITC 2008)
 • Levende systemen en verzamelingen van organische stoffen die worden geproduceerd door levende systemen die exploiteerbaar zijn als materialen, met inbegrip van recente postmortem residuen.
Biomateriaal | Biomaterial

Synthetisch of natuurlijk materiaal geschikt voor gebruik bij het maken van kunstmatige organen en prothesen of het vervangen van bot of weefsel. Materiaal dat geëxploiteerd wordt in contact met levende weefsels, organismen of micro-organismen.

Biomaterialen zijn niet hetzelfde als biobased materialen of producten.

Biopolymeer | Biopolymer

Een stof die bestaat uit een bepaald type biologische macromoleculen.

Een polymeer bestaat, tenminste gedeeltelijk, uit bouwstenen die monomeren genoemd worden, die worden geproduceerd in een bioraffinaderij uit hernieuwbare voedingsbronnen zoals maïs. Een alternatieve definitie voor biopolymeren, waaronder alle biologisch geproduceerde polymeren, zoals DNA, RNA en eiwitten. (USITC 2008)

Bioraffinaderij | Biorefinery
 • Een bioraffinaderij is een faciliteit die biomassaconversieprocessen en apparatuur samenbrengt om brandstoffen, energie en chemicaliën uit biomassa te produceren. Het concept van de bioraffinaderij is analoog aan de hedendaagse aardolieraffinaderijen die meerdere brandstoffen en producten van aardolie produceren. Industriële bioraffinaderijen worden wel genoemd als de meest veelbelovende route naar de totstandkoming van een nieuwe binnenlandse biobased industrie. (NREL 2015; Demirbas 2010)
 • Bioraffinage is de duurzame verwerking van biomassa in een scala aan vermarktbare producten en energie. (International Energy Agency Bioenergy Task 42; Star- Colibri )
 • Een bioraffinaderij is een algemeen concept voor een verwerkingsinstallatie waar grondstoffen van biomassa worden omgezet en geëxtraheerd in een scala aan waardevolle producten. (USDOE 1997)
 • Bioraffinage verwijst naar de omzetting van grondstoffen van biomassa in vele waardevolle chemicaliën en energie met minimale afvalstoffen en emissies. Bioraffinaderijen verwerken allerlei soorten biomassa tot talrijke producten.
Biosmeermiddel | Biolubricant

Smeermiddelen op basis van biomassa; waarbij smeermiddelen stoffen zijn zoals olie of vet die worden gebruikt om wrijving te minimaliseren, vooral in een motor of component daarvan. Standaarden voor biosmeermiddelen zijn onderwerp van discussie voor wat betreft het aandeel aan biomassa en de biologische afbreekbaarheid. Het Europese Normalisatie Instituut CEN is bezig normen op te stellen voor biosmeermiddelen onder norm CEN / TC 19 / WG 33.

Biotechnologie | Biotechnology
 • De toepassing van wetenschap en technologie op levende organismen, alsmede onderdelen, producten en modellen daarvan, om levende of niet-levende materialen te veranderen voor de productie van kennis, goederen en diensten. (OECD 2005; Eurostat Glossary)
 • Een reeks biologische technieken ontwikkeld door primair onderzoek en nu toegepast op onderzoek en productontwikkeling. In het bijzonder het gebruik door de industrie van recombinant DNA, celfusie en nieuwe bioprocessingstechnieken. (Merriam Webster, USDA Glossary)
 • Iedere technologische toepassing die gebruik maakt van biologische systemen, levende organismen of derivaten daarvan om producten of processen voor specifiek gebruik te maken of te wijzigen. (UNEP 1992)
 • De integratie van natuurwetenschappen en techniek om zo organismen, cellen, delen daarvan en hun moleculaire analogen te kunnen toepassen voor producten en diensten.
Brandstof | Fuel

Een energiedrager bestemd voor energieomzetting, die vloeibaar, vast of gasvormig kan zijn.

(FAO 2004 & CEN/TC 411 2012)

In de context van de bio-economie wordt brandstof voornamelijk gebruikt als term voor vloeibare brandstoffen (benzine- en dieselbrandstoffen), terwijl gasvormige en vaste brandstoffen normaal gesproken niet zijn opgenomen.

Broeikasgas | Greenhouse gas
 • De atmosferische gassen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde en klimaatverandering. De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en distikstofoxide (N2O). Minder voorkomende (maar zeer krachtige) broeikasgassen zijn fluorkoolwaterstoffen (HFK's), perfluorkoolstoffen (PFK's) en zwavelhexafluoride (SF6).
  (Glossary UN Framework Convention on Climate Change)
 • Broeikasgassen vormen een groep gassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Het Kyoto-protocol, een milieuovereenkomst die in 1997 door veel van de deelnemende partijen aan het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 1997 is aangenomen ter bestrijding van de opwarming van de aarde, benoemt zes broeikasgassen:
  • de niet-gefluoreerde gassen: koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O)
  • de gefluoreerde gassen: fluorkoolwaterstoffen (HFK's), perfluorkoolstoffen (PFC's) en zwavelhexafluoride (SF6)
 • Door ze om te rekenen naar eenheden koolstofdioxide (CO2) is het mogelijk om ze te vergelijken en hun individuele totale bijdragen aan de opwarming van de aarde te bepalen. (EurostatGlossary)

C

Cascadering | Cascading use

Het opeenvolgende gebruik van biogene grondstoffen om materialen en energie te produceren.

Centraal inkooporgaan | Central purchasing body

Een centraal inkooporgaan is een aanbestedende dienst die leveringen of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende diensten. Zij kan overheidsopdrachten gunnen of raamovereenkomsten sluiten voor werkzaamheden, leveringen of diensten bedoeld voor aanbestedende diensten.

(Overwegingen 60, 66, 69, 70 en Artikelen 2, 37, 39 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Centrale overheidsinstanties | Central government authorities

Aanbestedende diensten die zijn opgenomen in Bijlage I bij EU-richtlijn 2014/24 EU en hun opvolgers. (Overweging 129 en Artikelen 2, 4, 6 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Certificering | Certification

Certificering is een proces uitgevoerd door certificerende instanties die zijn geworteld in het publiek- of privaatrecht, die voldoen aan de Europese certificeringnormen, waarbij de registratie van marktdeelnemers van andere lidstaten op een officiële lijst of hun certificering door de bevoegde instanties inhoudt dat er geen verdere bewijzen of verklaringen kunnen worden gevraagd anders dan die van nationale marktdeelnemers vereist worden.

(Artikelen 44, 64 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Concessieovereenkomst voor openbare dienstverlening | Public service concessions

Een concessieovereenkomst voor openbare dienstverlening is een overeenkomst met dezelfde kenmerken als een overheidsopdracht voor diensten met uitzondering van het feit dat de tegenprestatie voor de te verrichten diensten bestaat hetzij uit uitsluitend het recht de dienst te exploiteren, hetzij uit voornoemd recht, gepaard gaande met een betaling.

(Overwegingen 11,18,19,29,23, 68 en Artikelen 1, 5 (1a) of EU Richtlijn 2014/23/EU)

Concessieovereenkomst voor openbare werken | Public works concessions

Concessieovereenkomst voor openbare werken is een overeenkomst met dezelfde kenmerken als een overheidsopdracht voor werkzaamheden, met uitzondering van het feit dat de tegenprestatie voor de uit te voeren werkzaamheden bestaat uit hetzij uit uitsluitend het recht de dienst te exploiteren, hetzij uit voornoemd recht, gepaard gaande met een betaling.

(Overwegingen 11,18,19,20, 23, 68 en Artikelen 1, 5 (1b) van EU Richtlijn 2014/23/EU)

Concurrentiegerichte dialoog | Competitive dialogue

De concurrentiegerichte dialoog is een gunningsprocedure die bij uitzondering wordt toegepast in geval van bijzonder complexe opdrachten, waarbij, indien gebruik zou worden gemaakt van open of besloten procedures, de opdracht niet gegund kan worden en waarbij het gebruik van onderhandelingsprocedures niet kan worden gerechtvaardigd. Een overheidsopdracht wordt als bijzonder complex beschouwd wanneer de aanbestedende diensten niet objectief kunnen bepalen welke technische specificaties er nodig zijn om het project in gang te zetten of wanneer zij de juridische of financiële aspecten van een project niet kunnen specificeren. De procedure is zeer complex, omdat het drie hoofdfasen en vele opties binnen deze fasen heeft. Ten eerste verplicht de verwervingsfase de aanbestedende diensten om een aankondiging of een beschrijvend document te publiceren waarin de behoeften en basisspecificaties van het project worden uiteengezet. Na deze fase en voordat een concurrentiegerichte dialoog voor de gunning van een opdracht wordt gelanceerd, kunnen de aanbestedende diensten via een technische dialoog advies aanvragen of accepteren die gebruikt kan worden bij de opstelling van de specificaties, mits dat advies geen belemmeringen opwerpt voor een open mededinging.

(Overwegingen 42, 43, 84 en Artikelen 2, 26, 30, 54, 65, 84 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Contractwaardeberekening | Contract Value calculation

De berekening van de geraamde waarde van overheidsopdrachten, raamovereenkomsten en dynamische inkoopsystemen is gebaseerd op het totale bedrag, exclusief BTW, zoals geraamd door de aanbestedende dienst.

(Overwegingen 20, 42, 83, 107 en Artikelen 5, 58, 72 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Coproduct | Co-product

Elk van twee of meer producten die afkomstig zijn uit hetzelfde proces of productsysteem.

(EN-ISO 14040:2006; EN-ISO 14044:2006)

Criteria voor milieuvriendelijk publiek inkopen | Green Public Procurement (GPP) criteria

Criteria voor milieuvriendelijk publiek inkopen worden in principe geformuleerd in de vorm van minimale technische specificaties waar alle inschrijvingen aan moeten voldoen. Sommige van de criteria kunnen ook worden geformuleerd als milieu-gunningscriteria, om extra prestaties op milieugebied te stimuleren zonder deze verplicht te stellen en daardoor zonder de markt af te sluiten voor producten die het voorgestelde prestatieniveau niet bereiken. (Zie de communicatie “Public Procurement for a better environment” COM/2008 en de EU criteria voor milieuvriendelijk publiek inkopen voor 20 productgroepen)

D

Dienstverlener | Service provider

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon of elk openbaar lichaam of elke combinatie van voornoemde personen en/of instanties die het verrichten van diensten op de markt aanbiedt / aanbieden.

(Overwegingen 23, 25, 28, 29, 33, 35, 71, 73, 114 en Artikelen 2, 24, 64, 76, 79 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Drempelwaarde voor overheidsopdrachten | Threshold for public contracts

De Richtlijn Publieke Sector is van toepassing op overheidsopdrachten die, exclusief de toegevoegde waarde (BTW) een waarde hebben die gelijk is aan of groter is dan een bepaalde drempelwaarde.

 • EUR 5.186.000 voor overheidsopdrachten voor openbare werken;
 • EUR 134.000 voor overheidsopdrachten voor diensten en leveringen die gegund worden door aanbestedende diensten binnen de centrale overheid en ontwerpwedstrijden die georganiseerd worden door deze diensten;
 • EUR 207.000 voor overheidsopdrachten voor diensten en leveringen die gegund worden door sub-centrale aanbestedende diensten en ontwerpwedstrijden die georganiseerd worden door deze diensten;
 • EUR 750.000 voor overheidsopdrachten voor publieke dienstverlening ten behoeve van sociale en andere specifieke diensten .

(Overwegingen 18, 19, 107, 114, 115, 116, 117, 129, 134 en Artikelen 1, 4, 5, 6, 17, 74, 78, 85 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Dynamisch inkoopsysteem | Dynamic purchasing system

Een dynamisch inkoopsysteem is een volledig elektronisch proces voor het maken van veelgebruikte aankopen, waarvan de kenmerken, zoals algemene verkrijgbaarheid op de markt, voldoen aan de eisen van de aanbestedende dienst, dat een beperkte geldigheidsduur heeft en openstaat voor elke marktdeelnemer die voldoet aan de selectiecriteria en een indicatieve offerte heeft ingediend die voldoet aan de specificatie. (Overwegingen 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71 en Artikelen 5, 34, 35, 36, 37, 39, 50, 51, 55, 58, 84 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

E

Eco-label | Eco-label

Certificaat met betrekking tot criteria voor milieubeheer.

(Verordening (EC) nr. 1221/2009; Verordening (EC) nr. 66/2010 betreffende het EU Eco-label en Artikel 43 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Eco-Management en Auditschema | Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

Een milieubeheersysteem dat toetst op bepaalde milieubeheersystemen of -standaarden.

(Artikel 45 van Verordening (EC) nr. 1221/2009)

Ecologische kerncriteria | Core Environmental Criteria

Criteria die zijn ontworpen om de milieuprestaties van belangrijke toepassingen van een product mogelijk te maken en die erop gericht zijn de administratieve kosten voor bedrijven tot een minimum te beperken. (Zie de communicatie “Public Procurement for a better environment” COM/2008 en de EU criteria voor Groene Openbare Aanbestedingen voor 20 productgroepen)

Economisch meest gunstige inschrijver | Most economically advantageous tender (MEAT)

De economisch gezien meest gunstige inschrijving wordt gedaan op basis van een reeks factoren en determinanten door de aanbestedende dienst gekozen voor de specifieke opdracht in kwestie. Deze factoren omvatten:

 • prijs;
 • kosten, met het oog op kosteneffectiviteit, zoals levenscycluskosten;
 • de beste prijs-kwaliteitsverhouding (deze wordt beoordeeld op basis van de gunningscriteria in relatie met het onderwerp van het contract);
 • organisatie, kwalificatie en ervaring van het personeel dat het contract gaat uitvoeren, indien deze grote invloed kunnen hebben op het niveau van de uitvoering van het contract.

(Overwegingen 89, 90, 92, 96 en Artikelen 35, 56, 67 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Economische en financiële positie van de marktdeelnemers | Economic and financial standing of economic operators

Bewijs van de economische en financiële draagkracht van de marktdeelnemer kan worden verstrekt door middel van passende verklaringen van banken of, in voorkomend geval, bewijsstukken van relevante schadeverzekeringen voor beroepsmatige risico's of het voorleggen van de balans of uittreksels uit de balans, in het geval dat openbaarmaking van de balans vereist is krachtens de wetgeving van het land waarin de marktdeelnemer is gevestigd, of verklaringen betreffende de totale omzet van de marktdeelnemer. De periode waarover dergelijke verklaringen betrekking moeten hebben dient maximaal de laatste drie boekjaren te zijn.

(Overweging 15 en Artikelen 19, 58, 60, 63 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Eerdere ervaring van marktdeelnemers | Previous experience of economic operators

Bewijs van levering van goederen en diensten die afgegeven moet worden door middel van certificaten die mede ondertekend zijn door de bevoegde autoriteit waar de ontvanger zelf gecontracteerd was. In het geval dat de ontvanger een particuliere koper is, moet het bewijs worden geleverd door certificaten van de afnemer. In het geval dat de koper geen certificering kan verschaffen, moet een verklaring van de marktdeelnemer voldoende bewijs zijn van eerdere ervaring die relevant is in verband met zijn technische capaciteiten.

(Overweging 94 en Artikelen 58, 63, 67 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Elektronische middelen | Electronic means

Elektronische apparatuur voor de verwerking (met inbegrip van digitale compressie) en opslag van data die door middel van kabel, radio, op optische wijze of via andere elektromagnetische middelen overgedragen, vervoerd en ontvangen worden.

(Overwegingen 52, 53, 54, 57, 67, 68, 72, 80, 85, 128 en Artikelen 2, 7, 22, 27, 28, 34, 36, 37, 51, 53, 54, 84 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Elektronische veiling | Electronic auction

Een elektronische veiling is een zich herhalend proces waarbij een elektronisch apparaat wordt gebruikt voor de presentatie van nieuwe prijzen, bijgesteld naar beneden of nieuwe waarden met betrekking tot bepaalde inschrijvingen, die plaatsvinden na een eerste volledige evaluatie van de inschrijvingen waardoor ze kunnen worden gerangschikt met behulp van automatische evaluatiemethoden. Bijgevolg kunnen bepaalde dienstverleningsovereenkomsten en bepaalde werkopdrachten waarbij het gaat om intellectuele prestaties niet gebruikt worden in elektronische veilingen.

(Overweging 67 en Artikel 35 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

EU-criteria voor milieuvriendelijk publiek inkopen | EU GPP criteria

Criteria die gericht zijn op de vermindering van de administratieve lasten voor marktdeelnemers en voor overheidsdiensten die milieuvriendelijk publiek inkopen.

(Zie: Public procurement for a better environment COM(2008) 400 definitieve versie)

Europees Enkelvoudig Aanbestedingsdocument | European Single Procurement Document (ESPD)

Formele verklaring door een marktdeelnemer die bestaat uit een zelf opgestelde verklaring als voorlopig bewijs, ter vervanging van certificaten afgegeven door overheidsinstanties of derden, dat de relevante grond voor uitsluiting niet van toepassing is en / of dat het relevante selectiecriterium is vervuld en de relevante informatie die door de aanbestedende dienst vereist wordt, verstrekt wordt op verzoek van de aanbestedende dienst.

(Overweging 84 en Artikel 59 van EU Richtlijn 2014/24/EU en Verordening nr. 2016/7/EU)

G

Gecentraliseerde inkoopactiviteiten | Centralised purchasing activities

Activiteiten die permanent worden verricht, in een van de volgende vormen:

 • het verwerven van leveringen en / of diensten die zijn bestemd voor aanbestedende diensten.
 • de gunning van overheidsopdrachten of de sluiting van raamovereenkomsten voor werkzaamheden, leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbestedende diensten. (Overweging 70 en Artikelen 2, 37, 39, van EU Richtlijn 2014/24/EU)
Geschreven of schriftelijk | Written or in writing

Alles wat uit woorden of cijfers bestaat en dat kan worden gelezen, gereproduceerd en vervolgens medegedeeld, met inbegrip van elektronisch opgeslagen informatie.

(Overweging 18 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Gesubsidieerde opdracht | Subsidized contracts

Opdrachten die voor meer dan 50% door aanbestedende diensten worden gesubsidieerd worden beschouwd als gesubsidieerde opdrachten::

 • opdrachten die rechtstreeks gesubsidieerd worden door aanbestedende diensten voor meer dan 50% en waarvan de geraamde waarde, exclusief BTW, gelijk is aan of groter is dan EUR 6.242.000;
  • wanneer deze opdrachten betrekking hebben op civieltechnische werkzaamheden;
  • wanneer deze opdrachten betrekking hebben op bouwwerkzaamheden voor ziekenhuizen, faciliteiten voor sport, recreatie en ontspanning, school- en universiteitsgebouwen en gebouwen met een administratieve bestemming;
 • opdrachten voor diensten die rechtstreeks door aanbestedende diensten worden gesubsidieerd voor meer dan 50% en waarvan de geraamde waarde, exclusief BTW, gelijk is aan of groter is dan EUR 249.000 en die betrekking hebben op een opdracht voor werkzaamheden.

(Artikelen 13 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Gezamenlijke en gecentraliseerde inkoop | Joint and Centralized procurement

Het vermogen en de vrijheid van de kant van de aanbestedende diensten voor de inkoop van producten of diensten waarbij het ontwerp en de uitvoering van werkopdrachten gezamenlijk worden gegund. Het besluit tot gezamenlijke gunning van de opdracht moet worden gebaseerd op kwalitatieve en economische criteria, die afhankelijk kunnen zijn van nationale wetgeving.

(Overwegingen 69, 70, 71, 72, 73 en Artikel 2, 37, 38, 39 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Groene Chemie | Green Chemistry

Groene chemie, ook bekend als duurzame chemie, is het ontwerpen van chemische producten en processen die het gebruik of het ontstaan van gevaarlijke stoffen verminderen of elimineren. Groene chemie is van toepassing gedurende de gehele levenscyclus van een chemisch product, inclusief het ontwerp, de fabricage en het gebruik ervan.

(Anastas & Warner 1998, alsmede US EPA 2011)

Grondstof / basismateriaal | Raw material / feedstock

Primair of secundair materiaal dat wordt gebruikt om een product te produceren.

(EN-ISO 14040; EN-ISO 14044)

In het kader van de bio-economie wordt grondstof vaak gebruikt als synoniem van basismateriaal.

H

Hernieuwbaar materiaal | Renewable material

Materiaal dat bestaat uit biomassa en dat voortdurend kan worden aangevuld.

(EN 16575:2014)

I

Industriële Biotechnologie | Industrial Biotechnology
 • De productie van vloeibare brandstoffen en chemische producten met behulp van enzymen, micro-organismen, fermentatie en biokatalyse in elk stadium van de productie, ongeacht het soort gebruikte grondstoffen. In dit geval kunnen de grondstoffen biomassa, fossiele brandstoffen of anorganische stoffen zijn. (USITC 2008)
 • De productie van vloeibare brandstoffen en chemicaliën uit hernieuwbare bronnen, ongeacht het type technologie dat gebruikt wordt. (USITC 2008)
 • Industriële biotechnologie - ook bekend als witte biotechnologie – maakt gebruik van enzymen en micro-organismen om biobased producten te maken in uiteenlopende sectoren zoals chemie, levensmiddelen en diervoeders, schoonmaakmiddelen, papier en pulp, textiel en bio-energie. (High-Level Group on KET 2011))
 • [Industriële biotechnologie is] de toepassing van biotechnologie op de eco-efficiënte productie en verwerking van chemische stoffen, materialen en bio-energie. (OECD 2011)
Innovatie of Innovatie-agenda | Innovation or Innovation Agenda

De implementatie van een nieuw of sterk verbeterd product, dienst of proces, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, productie-, bouw- of constructieprocessen, een nieuwe marketingmethode, een nieuwe organisatiemethode in de bedrijfsvoering, organisatie van de werkvloer of externe betrekkingen onder meer met het doel bij te dragen tot het oplossen van maatschappelijke uitdagingen of om de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei te ondersteunen.

(Overwegingen 47, 48, 74, 95, 123, 124 en Artikelen 2, 31, 70, 76 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Innovatiepartnerschap | Innovation partnership

Gunningsprocedure ontworpen om de markt te stimuleren door het combineren van een onderzoekscontract met een reële kans om het eerste aankooprecht te krijgen als het onderzoeksresultaat voldoet aan vooraf gedefinieerde prestatieniveaus. Innovatiepartnerschappen zijn gestructureerd in opeenvolgende fasen met tussentijdse doelstellingen en betalingen en mogelijkheden tot tussentijdse terugtrekking.

(Overwegingen 49, 84 en Artikelen 2, 5, 26, 31, 54, 65 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Inschrijver | Tenderer

Een ondernemer die een inschrijving heeft ingediend, wordt aangeduid als een 'inschrijver'.

(Artikel 2 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

K

Kandidaat | Candidate

Een marktdeelnemer die een uitnodiging heeft aangevraagd of is uitgenodigd om deel te nemen aan een besloten procedure, in de onderhandelingen voor een mededingingsprocedure, in de onderhandelingen voor een procedure zonder voorafgaande publicatie, in een concurrentiegerichte dialoog of in een innovatiepartnerschap. (Overwegingen 67, 80, 81, 82, 84, 101 en Artikelen 2, 5, 21, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 41, 54, 55, 58, 59, 65, 66, 72, 80, 82, 84 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Kennis-gebaseerde bioeconomie | Knowledge-based bioeconomy

De toepassing van kennis uit de biowetenschappen voor de creatie van nieuwe, duurzame, milieuvriendelijke en concurrerende producten.

Kerncriteria voor milieuvriendelijke inkoop | Core GPP criteria

Kerncriteria voor milieuvriendelijk publiek inkopen zijn bedoeld om de toepassing van milieuvriendelijk publiek inkopen te vergemakkelijken waarbij de nadruk ligt op de belangrijkste gebieden van milieuprestaties van een product en die erop gericht zijn de administratieve kosten voor bedrijven tot een minimum te beperken. (Zie de communicatie “Public Procurement for a better environment” COM/2008 en de EU criteria voor Groene Openbare Aanbestedingen voor 20 productgroepen)

Kernprestatie-indicatoren | Key Performance Indicators (KPIs)

Kwalitatieve of kwantitatieve metingen die betrekking hebben op en contractueel verbonden zijn met de uitvoering van de opdracht.

Keurmerk | Label

Enig document, certificaat of attest waaruit blijkt dat de werkzaamheden, producten, diensten, processen of procedures in kwestie aan bepaalde eisen voldoen.

(Overwegingen 74, 75 en Artikelen 2, 43 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Keurmerk-voorwaarden | Label requirements

Eisen waaraan moet worden voldaan door de werkzaamheden, producten, diensten, processen of procedures in kwestie om het gewenste keurmerk te verkrijgen. (Overwegingen 74, 75 en Artikelen 2, 43 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Kunststof | Plastic

Algemeen begrip voor een polymeermateriaal, dat andere stoffen kan bevatten om de prestaties te verbeteren en / of de kosten te verlagen.

(Vert et al. 2012)

Kwaliteitsborgingsnormen | Quality assurance standards

Bewijs van kwaliteitsborgingsnormen door marktdeelnemers kan worden geleverd door het aanvragen van certificaten door onafhankelijke instanties waaruit blijkt dat de marktdeelnemer bepaalde reeksen van Europese kwaliteitsborgingsnormen naleeft. In het geval dat de marktdeelnemer dergelijke documentatie niet kan tonen, moet de aanbestedende dienst gelijkwaardige certificaten van in lidstaten gevestigde instanties erkennen alsmede andere bewijzen inzake gelijkwaardige kwaliteitsgaranties die door de marktdeelnemer geleverd worden.

(Artikelen 62 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

L

Landbouw | Agriculture

Landbouw is de wetenschap, kunst of beoefening van het cultiveren van de bodem, het produceren van gewassen en het houden van vee en tot op zekere hoogte de verwerking en vermarkting van de daaruit voortvloeiende producten.

Levenscyclus | Life cycle

Alle opeenvolgende en / of onderling verbonden stadia, waaronder uit te voeren onderzoek en ontwikkeling, productie, verhandeling en de daaraan verbonden voorwaarden, transport, gebruik en onderhoud, in het bestaan van het product , de werkzaamheden of de levering van de dienst, van het verkrijgen van de grondstof of de opwekking van hulpbronnen tot verwijdering, de opruiming en het einde van de dienst of het gebruik.

(Overwegingen 74, 95, 96, 97 en Artikelen 2, 42, 67, 68 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Levenscyclusanalyse | Life Cycle Assessment (LCA)
 • De samenstelling en evaluatie van de inputs en outputs en potentiële milieueffecten van een productsysteem gedurende zijn levenscyclus. (EN-ISO 14040:2006;)
 • Onderzoek en taxatie van de milieueffecten van een bepaald product of dienst die veroorzaakt zijn door het product of noodzakelijk verbonden zijn met het bestaan ervan. (Overwegingen 74, 95, 96, 97 van EU Richtlijn 2014/24/EU)
Levenscycluskosten | Life Cycle Costing (LCC)

Levenscycluskosten vormen een gunningscriterium waaronder delen of alle van de volgende kosten vallen gedurende de levenscyclus van een product, dienst of werkzaamheden:

 • kosten, gedragen door de aanbestedende dienst of andere gebruikers, zoals:
  • kosten in verband met de verwerving,
  • gebruikskosten, zoals het verbruik van energie en andere grondstoffen,
  • onderhoudskosten,
  • kosten bij het einde van de levensduur, zoals inzameling en kosten voor recycling.
 • kosten voor externe milieu-effecten gerelateerd aan het product, dienst of de werkzaamheden tijdens de levenscyclus, mits de waarde in geld kan worden uitgedrukt en gecontroleerd; onder deze kosten kunnen de kosten van de uitstoot van broeikasgassen en andere vervuilende uitstoot vallen alsmede andere kosten die nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan.

(Overwegingen 92, 95, 96, 129 en Artikelen 67, 68 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Leverancier | Supplier

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon of openbaar lichaam of elke combinatie van deze personen en / of instanties die op de markt de levering van producten aanbiedt.

(Overwegingen 73, 108 en Artikelen 32, 64, 71 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Lokale autoriteiten | Local authorities

De autoriteiten van administratieve eenheden die onder NUTS 3 vallen alsmede kleinere administratieve eenheden, zoals bedoeld in Verordening (EC) Nr. 1059/2003

(Overwegingen 7, 60 en Artikel 2 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

M

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen | Sustainable Public Procurement

Inkooppraktijken door overheidsinstanties met gemengde doelstellingen op het gebied van milieu, innovatie en commercie.

(Overwegingen 2, 41, 47, 91, 93, 95, 96, 123 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Marktconsultatie | Market consultation

Een integraal onderdeel van de procedure voor publieke inkoop, meestal beginnend met een vooraankondiging (PIN) in het PBEU, waarin de aanbestedende diensten een schets geven van de voorwaarden van de aanbesteding. De publicatie van een marktconsultatie door de vooraankondiging (PIN) beschrijft het consultatieproces vanuit de aanbestedende diensten en kondigt de aanstaande aanbesteding aan. Het doel van een marktconsultatie is om de aanbestedende diensten te helpen de staat van de huidige en toekomstige markten te bepalen in relatie tot hun specificaties en behoeften en om leveranciers, aannemers, dienstverleners en concessiehouders te helpen door het verstrekken van informatie met betrekking tot de verwachte eisen van de aanbestedende diensten die zullen worden toegepast bij het aanbestedingsproces.

(Artikel 40 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Marktdeelnemer | Economic operator

Een marktdeelnemer is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of openbare instelling of groep van dergelijke personen en / of entiteiten, met inbegrip van een tijdelijke vereniging van ondernemingen, die de uitvoering van een enkele opdracht of meerdere werkzaamheden, het leveren van producten of het verrichten van diensten op de markt aanbieden. (De belangrijkste stukken zijn Overwegingen 14, 15 en Artikelen 1, 2, 19, 64 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Marktdialoog | Market dialogue

Een proces dat is gericht op de interactie tussen aanbestedende diensten en leveranciers vóór de aanbestedingsprocedure van start gaat. Door middel van een marktdialoog beogen de aanbestedende diensten hun kennis van de markt te verbeteren, om producten en / of diensten te identificeren die op dit moment nog niet kunnen worden gespecificeerd, om innovatieve oplossingen te bepalen en om leveranciers, experts, innovatie-adviseurs, eindgebruikers en anderen met relevante kennis bewust te maken van de behoeften van de publieke behoeften waarin voorzien kan worden door toekomstige aanbestedingen.

Markttoets | Market testing

De deelname van marktdeelnemers in de voorbereidende fase van een overheidsopdracht.

Massabalans | Mass balance

Het verband tussen input en output van een specifieke stof binnen een systeem waarbij de output van het systeem niet hoger mag zijn dan de input.

(EN 16575:2014)

Materiaal | Material

Substantie die wordt geëxploiteerd door mensen bij hun praktische activiteiten.

Materieel gebruik / Industrieel materieel gebruik | Material use / Industrial Material use

Bij “materieel gebruik” dient de biomassa als grondstof voor de (industriële) productie van allerlei soorten goederen alsmede het directe gebruik ervan in producten. Dit gebruik van biomassa valt duidelijk te onderscheiden van energieverbruik, waarbij de biomassa louter dient als energiebron.

Mededingingsprocedures met onderhandelingen | Competitive procedures with negotiations (CPN)

Onderhandelingsprocedures met voorafgaande kennisgeving voorzien in de selectie van kandidaten in twee ronden. In de eerste ronde kunnen alle geïnteresseerde aannemers hun offertes indienen en de aanbestedende dienst selecteert uit die kandidaten degenen die uitgenodigd zullen worden om verder te onderhandelen. In de tweede ronde vinden er onderhandelingen met verschillende kandidaten plaats en wordt de opdracht aan de meest succesvolle inschrijver gegund. In principe dienen er minimaal drie kandidaten geselecteerd te zijn, mits er voldoende gekwalificeerde kandidaten beschikbaar zijn.

(Overwegingen 42, 43, 44, 45, 49 en Artikelen 2, 26, 29, 48, 65 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Milieubeheer | Environmental management

Aanbestedende diensten kunnen vereisen dat de marktdeelnemer een indicatie geeft van de milieubeheermaatregelen die hij zal kunnen toepassen bij het uitvoeren van de opdracht.

(Overweging 88 en Artikel 62 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Bewijzen van milieubeheer kunnen getoond worden aan de hand van het Eco Management and Audit Scheme (EMAS) of door de opstelling van certificaten opgesteld door onafhankelijke instanties die de naleving aan bepaalde milieubeheerstandaarden door de marktdeelnemer bevestigen.

Milieuvriendelijk publiek inkopen | Green Public Procurement (GPP)

Inkooppraktijken door overheidsinstellingen met bescherming van het milieu als enige doelstelling. (Zie de communicatie “Public Procurement for a better environment” COM/2008 en de EU criteria voor milieuvriendelijk publiek inkopen voor 20 productgroepen)

N

Non-voedsel | Non-food

Een officiële definitie van “non-voedsel” bestaat niet. In het algemeen heeft het betrekking op alle toepassingen van producten behalve als voedsel (en eventueel diervoeder).

NUTS | NUTS

Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek is een hiërarchisch systeem voor de verdeling van het economisch gebied van de EU ten behoeve van:

 • De verzameling, ontwikkeling en harmonisatie van Europese regionale statistieken;
 • Socio-economische analyses van de regio's.

NUTS 1: grote sociaal-economische regio's

NUTS 2: basaal gebied voor de toepassing van regionaal beleid

NUTS 3: kleine gebieden voor specifieke diagnoses

(Artikel 2 van EU Richtlijn 2014/24/EU en Verordening nr. 1059/2003 met amendementen)

Nutsbedrijven | Utilities

Aanbestedende diensten die werkzaam zijn op het gebied van energie, transport, water en postdiensten.

(EU Richtlijn 2014/25/EU)

O

Officiële lijsten van erkende marktdeelnemers | Official lists of approved economic operators

Officiële lijsten van erkende aannemers, leveranciers of dienstverleners bestaan om de aanbestedende diensten te helpen bij de kwalitatieve beoordeling van inschrijvers en gegadigden in overheidsopdrachten. Opname op een officiële lijst van erkende marktdeelnemers kan worden aangetoond door de afgifte van een certificaat met vermelding van de referenties die opname op de lijst mogelijk maakten alsmede de classificatie op deze lijst. De voorwaarden voor opname op een dergelijke lijst moet een weerspiegeling zijn van de situatie van de gegadigde of inschrijver hetgeen zich uitstrekt tot eventuele deelname aan een criminele organisatie, corruptie, fraude, het witwassen van geld, faillissement, liquidatie, gerechtelijke sanering, ernstige fouten bij de beroepsuitoefening, het geven van een valse voorstelling van zaken, beroepsmatige bekwaamheid, economische en financiële draagkracht, vakkundigheid en technische bekwaamheid, normen voor kwaliteitsborging en in voorkomend geval het nastreven van milieubeheersnormen. Registratie in goedgekeurde lijsten moeten geen vooraanname van geschiktheid van de geregistreerde ondernemingen vormen, met uitzondering van de zaken waarop hun registratie is gebaseerd.

(Artikel 64 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande kennisgeving | Negotiated procedures without prior notification

Onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden uitgevoerd in één enkele onderhandelingsronde. Aanbestedende diensten hebben de vrije keuze om te kiezen welke aannemer ze willen, de onderhandelingen rechtstreeks met deze aannemer te beginnen en de opdracht aan hem te gunnen. De Richtlijn voorziet in slechts een paar regels waaraan deze procedure moet voldoen. Een voorafgaande kennisgeving in het Publicatieblad is niet vereist. Redenen voor het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande kennisgeving:

 • Onderzoek en ontwikkeling;
 • Technische of artistieke redenen;
 • Redenen die verband houden met de bescherming van exclusieve rechten;
 • Dwingende spoed als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen die niet te wijten zijn aan de aanbestedende diensten;
 • Extra leveringen en voorraden of werkzaamheden die onevenredige technisch-operationele en onderhoudsproblemen zouden veroorzaken wanneer er op ingeschreven kon worden via een openbare aanbesteding.

(Overwegingen 50, 80, 120 en Artikelen 2, 26, 32, 75, 84 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Onderhandelingsprocedures | Negotiated procedures

Onderhandelingsprocedures zijn de procedures voor de gunning van overheidsopdrachten waarbij de aanbestedende diensten aannemers van hun keuze raadplegen en met één of meerdere van hen onderhandelen over de voorwaarden van het contract. Er zijn twee verschillende soorten onderhandelingsprocedures: i) concurrentiële onderhandelingsprocedure met voorafgaande kennisgeving en ii) onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande kennisgeving.

(Overwegingen 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 80, 82, 84, 120 en Artikelen 2, 26, 29, 30, 31, 32, 48, 54, 55, 65, 75, 84 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Onderwerp van de opdracht | Subject-matter of contract

Criteria die betrekking hebben op de te leveren werkzaamheden, leveringen of diensten in het kader van de overeenkomst, in ieder opzicht en in elke fase van hun levenscyclus, waaronder factoren die betrekking hebben op:

 • het specifieke proces van productie, levering of verhandeling van deze werkzaamheden, leveringen of diensten;
 • een specifiek proces voor een andere fase van hun levenscyclus;

zelfs wanneer deze factoren geen deel uitmaken van hun materiële basis.

(Overwegingen 8, 67, 75, 78, 83, 92, 98, 104 en Artikelen 3, 16, 29, 33, 35, 42, 43, 45, 46, 58, 67, 70, 84 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Ontwerpwedstrijden | Design contests

Procedures die de aanbestedende dienst in staat stellen om voornamelijk op het gebied van stedenbouwkunde, ruimtelijke ordening, architectuur, techniek of gegevensverwerking een plan of ontwerp te verwerven dat door een jury is geselecteerd nadat deze met of zonder prijsuitreiking uitgezet is om aan mee te dingen.

(Overweging 120 en Artikelen 1, 2, 4, 7, 8, 9, 15, 17, 22, 78-82 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Open procedures | Open procedures

Open procedures zijn procedures waarbij iedere geïnteresseerde leverancier, aannemer of dienstverlener een voorstel kan indienen.

(Artikelen 27, 32, 56, 57 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Overeenkomst inzake overheidsopdrachten | Agreement on Government Procurement

Overeenkomst binnen de kaders van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om open, eerlijke en transparante toegang tot de markt voor overheidsopdrachten te waarborgen.

(Overweging 17 en artikel 6 van EU-richtlijn 2014/24/EU)

Overheidsopdracht voor openbare werken | Public works contracts

Overheidsopdrachten voor openbare werken zijn overheidsopdrachten die tot doel hebben de uitvoering, of zowel het ontwerp als de uitvoering, van werkzaamheden, of de voltooiing ervan, met welke middelen dan ook, van werkzaamheden die aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoen. Een werk is het product van bouw- dan wel wegenbouwkundige werkzaamheden die als geheel beschouwd op zichzelf een economische of technische functie vervullen.

(Overwegingen 8, 67 en Artikelen 2, 4, 5, 6, 19, 22, 32, 35, 83 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Overheidsopdrachten voor diensten | Public service contracts

Overheidsopdrachten voor diensten zijn overeenkomsten die in tegenstelling tot overeenkomsten voor openbare werkzaamheden of leveringsovereenkomsten het leveren van diensten zoals vermeld in Annex II van de Richtlijn als onderwerp hebben. Een overheidsopdracht moet beschouwd worden als een 'overheidsopdracht voor diensten' wanneer de waarde van de betreffende diensten de waarde van de producten zoals vermeld in het contract overstijgt.

(Overwegingen 8, 23, 27, 30, 67, 70 en Artikelen 2, 4, 5, 6, 32, 35, 78 83 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Overheidsopdrachten voor leveringen | Public supply contracts

Overheidsopdrachten voor leveringen zijn overheidsopdrachten die betrekking hebben op de aankoop, lease, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten. Een overheidsopdracht die betrekking heeft op de levering van producten en die bijkomend ook betrekking heeft op de plaatsing en installatie van de producten moet worden beschouwd als een overheidsopdracht voor leveringen.

(Artikelen 2, 4, 5, 19, 32, 45, 83 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Overheidsopdrachten | Public contracts

Overheidsopdrachten zijn overeenkomsten onder bezwarende titel die schriftelijk worden opgesteld tussen een of meer marktdeelnemers en een of meer aanbestedende diensten en die betrekking hebben op de uitvoering van werkzaamheden of de levering van producten of diensten.

(Overwegingen 1, 36, 39, 69, 73, 100, Title II en Artikelen 1, 2, 5, 18 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

P

Polymeer | Polymer

Substantie die bestaat uit macromoleculen.

Pre-commerciële aanbesteding | Pre-Commercial Procurement (PCP)

Pre-commerciële aanbesteding is de aanschaf van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe innovatieve oplossingen voordat deze op de vrije markt verkrijgbaar zijn.

(Overweging 47 van EU Richtlijn 2014/24/EU Communicatie van de Commissie COM (2007) 799)

Prestatiegebaseerde specificaties | Performance-based specifications

Criteria die betrekking hebben op:

 • Sociale overwegingen, zoals de levering of het gebruik van fair trade-producten, de eis dat een product een fair trade oorsprong heeft, de verplichting om een minimumprijs en een prijspremie te betalen aan producenten, maatregelen voor de bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen op het werk, maatregelen voor de verhoogde participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en de harmonisatie van werk en privé-leven, het in dienst nemen van mensen met een arbeidsmarktbeperking, het nemen van maatregelen die gericht zijn op de bescherming van de gezondheid van de medewerkers die betrokken zijn bij het productieproces, het bevorderen van de sociale integratie van mensen met een arbeidsmarktbeperking en leden van kwetsbare groepen, het in dienst nemen van langdurig werkzoekenden, het aanbieden van opleidingstrajecten voor werklozen of jongeren;
 • Ecologische overwegingen zoals de levering, verpakking en verwijdering van producten, en wat betreft werkzaamheden en diensten, afvalminimalisering of hulpbronefficiëntie, de eis tot gebruik van niet-giftige chemicaliën in de productie, de eis dat diensten worden uitgevoerd met energiezuinige machines, de bescherming van het milieu of dierenwelzijn.

(Overwegingen 3, 32, 37, 74, 90, 94, 97, 98, 99, 104 en Artikelen 43, 44, 70, 71, 72, 73 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Product
 • Substantie, materiaal of object dat het resultaat is van een productieproces. (EN 16575:2014)
 • Enigerlei goederen of diensten. (EN-ISO 14040; EN-ISO 14044 – op basis van ISO 14021:1999 en ISO 9000:2005.)
Publieke inkoop | Public Procurement

Het vermogen van de Staat en de overheidsdiensten om goederen, werkzaamheden en diensten aan te kopen ten behoeve van publieke dienstverlening.

(De belangrijkste stukken zijn Overwegingen 1, 2, 4 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Publiekrechtelijke instantie | Body governed by public law

Een publiekrechtelijke instantie omvat elke organisatie die op cumulatieve wijze aan de volgende voorwaarden voldoet. Ten eerste moet de organisatie zijn gesticht met als specifiek doel om in behoeften van algemeen belang te voorzien die niet van industriële of commerciële aard zijn; ten tweede moet er sprake zijn van een rechtspersoonlijkheid; en ten derde moet de instantie voornamelijk worden gefinancierd door de overheid, regionale of lokale overheden of andere publiekrechtelijke instanties. Als onderdeel van het derde criterium moet een publiekrechtelijke instantie onderworpen zijn aan toezicht door de overheid, regionale of lokale overheden of andere publiekrechtelijke instanties of het moet een bestuurs-, leidinggevend-, of toezichthoudend orgaan hebben waarvan meer dan de helft van de leden worden aangewezen door de overheid, regionale of lokale overheden of door andere publiekrechtelijke instanties.

(Overwegingen 10, 29, 32 en Artikel 2 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

R

Raamovereenkomst | Framework agreement

Een raamovereenkomst is een overeenkomst tussen een of meer aanbestedende diensten en een of meerdere marktdeelnemers, met als doel de voorwaarden vast te stellen voor de gunning van opdrachten gedurende een bepaalde periode, met name met betrekking tot de prijs en, in voorkomend geval, de voorziene hoeveelheid.

(Overwegingen 57, 60, 61, 62, 68, 69, 71, 81, 82 en Artikelen 2, 5, 33, 35, 36, 37, 39, 50, 55, 58, 59, 72, 84 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Regionale overheden | Regional authorities

Overheden zoals niet-uitputtend opgesomd in NUTS 1 en 2, zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 1059.

(Artikel 2 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

S

Selectiecriteria | Selection criteria

Criteria met betrekking tot:

 • geschiktheid voor de beroepsmatige activiteit;
 • economische en financiële draagkracht;
 • technische en professionele bekwaamheid.

(Overwegingen 63, 64, 66, 84, 128 en Artikelen 34, 35, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 80 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Sociaal-economische voorwaarden | Socio-economic conditions

Aanbestedende diensten kunnen bijzondere voorwaarden stellen aan de uitvoering van een opdracht waarbij met name overwegingen op sociaal en milieugebied een rol spelen. (Overwegingen 37, 40, 41, 45, 47, 75, 88, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 101, 104, 105, 123, 128 en Artikel 18, 42, 43, 62, 67, 68, 70 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Sub-centrale aanbestedende diensten | Sub-central contracting authorities

Alle aanbestedende diensten die geen centrale overheidsinstanties zijn.

(Artikelen 2, 4, 6, 26, 28, 48 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

T

Technische en professionele bekwaamheid | Technical and professional ability

Het bewijs van de technische en professionele geschiktheid van marktdeelnemers kan worden geleverd door een scala aan documentatie die door ondernemers aangevierd kan worden op grond van de aard, de hoeveelheid of het belang en het gebruik van de werkzaamheden, leveringen of diensten waarvoor zij van plan zijn in te schrijven. Het vermogen van marktdeelnemers om een dienst of een product te leveren of om de voorgenomen werkzaamheden uit te voeren, kan worden beoordeeld aan de hand van hun vakkundigheid, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid.

(Overweging 15 en Artikelen 19, 58, 63 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Technische expertise | echnical expertise

De technische en professionele expertise van marktdeelnemers kan worden geleverd door documentatie die een indicatie geeft van de technici of technische diensten die direct of indirect betrokken zijn bij de marktdeelnemer. De nadruk moet worden gelegd op de bedrijfsonderdelen die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole. In het geval van overheidsopdrachten voor openbare werken kunnen de technische en professionele expertise van de marktdeelnemer worden aangetoond door het identificeren van degenen op wie de marktdeelnemer een beroep doet om de werkzaamheden uit te voeren.

De technische expertise van de marktdeelnemers kan ook worden aangetoond door middel van een beschrijving van de technische voorzieningen, maatregelen en systemen die worden gebruikt voor het waarborgen van de kwaliteitscontrole door de leverancier of de dienstverlener. Relevant voor deze vorm van bewijsvoering van technische expertise is een beschrijving van de faciliteiten voor onderzoek en ontwikkeling van het bedrijf.

In het geval van dienstverlening, werkzaamheden en bouwprojecten kan de technische expertise van de marktdeelnemers worden aangetoond met een verklaring over de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener of de aannemer en de omvang van leidinggevende staf gedurende de laatste drie jaar. Daarnaast kan er door de aanbestedende diensten ook gevraagd worden naar een opgave van de outillage, het materieel en de technische uitrusting waarover de dienstverlener of de aannemer beschikt voor de uitvoering van de opdracht.

(Artikel 60 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Technische specificaties | Technical specifications

De technische specificaties voor overheidsopdrachten moeten worden geformuleerd:

 • aan de hand van de verplichte nationale technische voorschriften, die verenigbaar zijn met EU-wetgeving;
 • door middel van verwijzing naar, in volgorde van voorkeur, nationale normen die gebaseerd zijn op Europese normen, Europese technische goedkeuringen, gemeenschappelijke technische specificaties, internationale normen, andere technische referentiesystemen opgesteld door de Europese normalisatie-instellingen of - wanneer deze niet bestaan - nationale normen, nationale technische goedkeuringen dan wel de nationale technische specificaties inzake het ontwerp, berekening en uitvoering van werkzaamheden en het gebruik van producten;
 • op basis van prestaties of functionele eisen welke ecologische factoren kunnen omvatten;
 • aan de hand van gedetailleerde specificaties zoals vastgesteld in Europese of nationale eco-labels die op basis van wetenschappelijke gegevens worden opgesteld en aangenomen zijn via toegankelijke procedures voor alle betrokken partijen.

aan de hand van passende bewijsmiddelen, zoals een technisch dossier van de fabrikant of een testverslag van een erkende organisatie, zoals test- en kalibratie-laboratoria en certificatie- en inspectie-instellingen.

Elke referentie moet vergezeld gaan van de woorden 'of gelijkwaardig'.

De technische specificaties moeten uiteengezet worden in de aanbestedingsdocumentatie, zoals de aankondiging van opdracht, opdrachtdocumenten of aanvullende stukken. Waar mogelijk dienen deze technische specificaties zodanig te worden vastgesteld dat rekening wordt gehouden met toegankelijkheidscriteria voor mensen met een beperking of met een ontwerp dat voor iedereen toegankelijk is.

(Overwegingen 3, 71, 74, 76, 77, 81, 90, 92, 99 en Artikelen 2, 26, 29, 31, 35, 36, 42, 43, 44 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Totale eigendomskosten | Total Cost of Ownership (TCO)

Het totaal van alle kosten, die direct of indirect het gevolg zijn van de verwerving van producten of diensten tijdens de gebruiksperiode.

Tussenproduct | Intermediate product

De output van een proces die zelf weer de input is voor andere processen die verdere verwerking binnen het systeem vereisen. (EN-ISO 14040; EN-ISO 14044)

U

Uitsluitingscriteria | Exclusion Criteria

Redenen voor automatische uitsluiting:

 • Terrorisme of misdrijven die verband houden met terroristische activiteiten
 • Witwassen van geld of terroristische financiering
 • Kinderarbeid
 • Mensenhandel
 • Deelname aan een criminele organisatie
 • Corruptie
 • Fraude die de financiële belangen van de Europese Unie schaadt

Redenen voor discretionaire uitsluiting:

 • Faillissement of verplichte liquidatie of ondercuratelestelling
 • Professioneel wangedrag of het geven van een ernstige verkeerde voorstelling van zaken
 • Schending van sociaal, milieu- of arbeidsrecht
 • Niet-betaling van sociale premies
 • Niet-naleving van de verplichtingen met betrekking tot belastingbetaling
 • Onnodige invloed
 • Overeenkomsten die erop gericht zijn om concurrentie te belemmeren
 • Belemmering van concurrentie door voorafgaande betrokkenheid
 • Belangenverstrengeling
 • Beduidende of aanhoudende tekortkomingen bij de uitvoering van eerdere opdrachten
(Overwegingen 39, 40, 84, 85, 100, 101, 105 en Artikelen 41, 56, 57, 59, 60, 63, 71 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

V

Varianten | Variants

Varianten zijn alternatieve offertes die ingediend zijn door marktdeelnemers, die voldoen aan de minimale technische voorschriften voor producten of diensten en die bij voorbaat toegestaan zijn door de aanbestedende diensten in de aanbestedingsdocumenten, alleen wanneer het criterium voor toekenning dat van de economisch meest gunstige inschrijver is.

(Overweging 48 en Artikel 45 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Vereenvoudigde aankondiging van opdracht | Simplified contract notice

Een vereenvoudigde aankondiging van opdracht is een aankondiging die gebruikt wordt in een dynamisch aankoopsysteem en moet de volgende gegevens bevatten: het land, naam en e-mailadres van de aanbestedende dienst, de vindplaats van de aankondiging van opdracht voor het dynamisch aankoopsysteem, het e-mail adres waarop de technische specificatie en de aanvullende documenten betreffende het dynamische aankoopsysteem aangevraagd kunnen worden, het onderwerp van de opdracht en een beschrijving door middel van referentienummer(s) van de CPV-nomenclatuur en hoeveelheid of omvang van de te plaatsen opdracht en het tijdschema voor indiening van indicatieve inschrijvingen.

(Artikel 34 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Voeder | Feed

Voeder (of diervoeder) is enig materiaal of product, met inbegrip van additieven, ongeacht of zij zijn bewerkt, gedeeltelijk bewerkt of onbewerkt, bestemd om als orale voeding voor dieren te worden gebruikt.

(Eurostat Glossary, Bron: Verordening 178/2002 van 28 januari 2002 waarin de algemene beginselen en vereisten van de levensmiddelenwetgeving worden vastgelegd, leidend tot de oprichting van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid en waarin procedures worden vastgelegd voor zaken op het gebied van voedselveiligheid)

Voedsel | Food

Het begrip voedsel (of levensmiddelen) heeft betrekking op enig materiaal of product, ongeacht of het bewerkt is, gedeeltelijk bewerkt of onbewerkt, waarvan redelijkerwijze verwacht kan worden dat het bestemd is om door mensen doorgeslikt te worden.

(Eurostat Glossary, Bron: Verordening 178/2002 van 28 januari 2002 waarin de algemene beginselen en vereisten van de levensmiddelenwetgeving worden vastgelegd, leidend tot de oprichting van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid en waarin procedures worden vastgelegd voor zaken op het gebied van voedselveiligheid)

Vooraankondigingen | Prior information notices (PINs)

Vooraankondigingen zijn aankondigingen die door de aanbestedende diensten worden verstuurd zo spoedig mogelijk na het begin van het begrotingsjaar en bevatten de totale geraamde waarde van de opdrachten of de raamovereenkomsten per productgroep die zij voornemens zijn te gunnen in de loop van de komende 12 maanden. Zij worden aangeboden ter publicatie aan het officiële Publicatieblad of zij worden als berichten door de aanbestedende diensten zelf gepubliceerd via hun kopersprofiel op het internet.

(Artikelen 48, 51, 52 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Voorbehouden opdrachten | Reserved contracts

De lidstaten kunnen deelname aan een openbare aanbestedingsprocedure voorbehouden aan sociale werkplaatsen of vereisen dat de overeenkomst wordt uitgevoerd in het kader van sociale werkvoorzieningsprogramma's waar de meeste van de betrokken werknemers mensen met een beperking zijn die op grond van de aard of de ernst hun beperking niet onder normale omstandigheden een beroep kunnen uitoefenen.

(Artikelen 20, 77 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

Voorwaarden met betrekking tot belastingen, milieubescherming, de arbowet en arbeidsvoorwaarden | Conditions relating to taxes, environmental protection, employment protection provisions and working conditions

De aanbestedende diensten kunnen marktdeelnemers verzoeken om aan te geven dat zij bij het opstellen van hun inschrijving rekening hebben gehouden met de verplichtingen inzake belastingnaleving, milieubescherming, bescherming van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden die in de betreffende lidstaat van kracht zijn.

Voorwaarden voor contractuele prestaties | Conditions on Contractual performance

Aanbestende diensten kunnen eisen dat marktdeelnemers aangeven welk deel van het contract zij van zins zijn uit te besteden aan derde partijen en eventuele onderaannemers, zonder afbreuk te doen aan de principiële aansprakelijkheid van de marktdeelnemer.

(Overwegingen 3, 32, 37, 74, 90, 94, 97, 98, 99, 104 en Artikelen 43, 44, 70, 71, 72, 73 van EU Richtlijn 2014/24/EU)

W

Werk (een werk) | Work

Het resultaat van bouw- of civieltechnische werkzaamheden die als geheel beschouwd op zichzelf een economische of technische functie kunnen vervullen.

(Artikel 2van EU Richtlijn 2014/24/EU)