Tekstblokken voor tenders

bij de inkoop van biobased producten en diensten

Inleiding

Het uitschrijven van technische specificaties voor de publieke inkoop van biobased producten en diensten is noodzakelijk om het onderwerp van de opdracht te kunnen bepalen en om de aanbestedende diensten in staat te stellen de opdracht te gunnen. Aanbestedende diensten moeten de technische specificaties in de aanbestedingsdocumenten uiteenzetten, zoals de contracten of mogelijk aanvullende stukken. De technische specificaties moeten de aanbieders gelijke toegang bieden en mogen niet tot gevolg hebben dat ongerechtvaardigde belemmeringen voor mededinging worden opgeworpen bij de openstelling van openbare aanbestedingen.

Bij de aankondiging van de behoeften en de formulering van de technische specificaties is het van belang om de ecologische criteria die de organisatie (de aanbestedende dienst) tot doelstelling heeft op het gebied van klimaat en het beschermen van natuurlijke bronnen duidelijk te specificeren. De tekstblokken worden gescheiden volgens de productcategorieën die door InnProBio als de meest waarschijnlijke productgroepen voor biobased openbare aanbestedingen in Europa geïdentificeerd zijn (zie het rapport: State-of-the-art of standards, specifications and incentives for BBPS).

InnProBio heeft een informatieve tekstselectie ontwikkeld voor opname in de openbare aanbestedingsdocumenten, zoals de aankondiging van opdracht, contracten of eventuele aanvullende documenten bij de aanbesteding van biobased producten en diensten. De tekstblokken zijn gegroepeerd per productcategorie. Per tekstblok staan steeds voorbeelden van technische specificaties vermeld, en soms van geavanceerde vereisten/bonuspunten en/of de verificatiemethode. U kunt deze teksten vrij gebruiken.

Technische specificaties bij de selectie en het kwalificatieproces van openbare aanbestedingen moet worden geformuleerd op de volgende manieren:

Lees verder over hoe technische specificaties te formuleren...
 • door middel van verwijzing naar technische standaarden die relevant zijn voor het onderwerp van de opdracht, in volgorde van voorkeur, nationale normen die gebaseerd zijn op Europese normen, Europese technische goedkeuringen, gemeenschappelijke technische specificaties, internationale normen, andere technische referentiesystemen opgesteld door de Europese normalisatie-instellingen of - wanneer deze niet bestaan - nationale normen, nationale technische goedkeuringen dan wel de nationale technische specificaties inzake het ontwerp, berekening en uitvoering van werkzaamheden en het gebruik van de producten; Elke referentie moet vergezeld gaan van de woorden 'of gelijkwaardig'.
 • op basis van prestaties of functionele eisen welke ecologische factoren kunnen omvatten; Wanneer aanbestedende diensten milieukenmerken voorschrijven in termen van prestaties of functionele eisen, kunnen zij gedetailleerde specificaties gebruiken of, indien nodig, delen daaruit, zoals vastgesteld in Europese of (multi) nationale eco-labels, of door enig ander eco- label, op voorwaarde dat deze geschikt is voor de aard van de leveringen of diensten die onderwerp van de opdracht zijn, dat de voorwaarden voor het keurmerk zijn ontwikkeld op grond van wetenschappelijke gegevens, dat de eco-labels zijn aangenomen via een procedure waaraan alle betrokken partijen zoals overheidsinstanties, consumenten, fabrikanten, distributeurs en milieuorganisaties kunnen deelnemen en die tenslotte toegankelijk zijn voor alle betrokken partijen.
 • aan de hand van rapporten van een keuringsinstantie die activiteiten ontplooit om naleving te beoordelen door middel van ijken, testen, certificeren en inspecteren en die geaccrediteerd is in overeenstemming met Verordening (EG) nr .765/2008 als bewijsmiddel voor de naleving van de specificaties.
 • op basis van certificering door publiekrechtelijke of privaatrechtelijke certificeringsinstellingen als bewijs van naleving van de specificaties.

Tekstblokken per PRODUCT CATEGORie

Bouw en infrastructuur

Bijvoorbeeld: bouwmaterialen zoals isolatie, beplating, gevelpanelen en andere tijdelijke bouwmaterialen (buizen en kunststoffen) en (binnen) coatings

Bouwmaterialen waaronder houtproducten

Voorbeelden van teksten waarin technische specificaties geformuleerd worden:

 • Het te gebruiken hout dient afkomstig te zijn van gecertificeerde en / of zelfverklaarde duurzame bosbouw / silvicultuur.
 • Het aandeel van hernieuwbare materialen of het biobased gehalte van het eindproduct dient tenminste 85% te zijn.
 • Tenminste 50% van het te gebruiken hout bestaat aantoonbaar uit secundaire grondstoffen zoals hout uit industrieel afval of ander houtafval.

Isolatiematerialen

Voorbeelden van teksten waarin technische specificaties geformuleerd worden:

 • Bij isolatiematerialen op basis van biovezels zoals hennep, vlas, wol, kurk, kokosnoot, in de vorm van platen, vilt, matten, bulkisolatie of inblaasisolatie) is er een minimumwaarde van tenminste 85% aan biobased gehalte.
 • Een bewijs van de biologische oorsprong van de grondstof is vereist.
 • Bulkmaterialen of inblaasmaterialen uit houtspaanders en houtkrullen: de verplichte minimumvoorschriften schrijven voor dat tenminste 50% van het gebruikte hout aantoonbaar bestaat uit secundaire grondstoffen zoals industriëel resthout en houtafval.

Muurverf

Voorbeelden van teksten waarin technische specificaties geformuleerd worden:

 • De verplichte minimumvoorschriften schrijven een biobased gehalte van tenminste 80% voor.
 • Een bewijs van de oorsprong van alle biobased bronnen is nodig om informatie te verkrijgen over mogelijke blootstelling aan pesticiden.
 • Een volledige uiteenzetting van de bestanddelen.
 • Geavanceerde vereisten/ bonuspunten voor de teelt van biobased grondstoffen: Bij de teelt van biobased grondstoffen mogen geen synthetische bestrijdingsmiddelen met verboden stoffen worden gebruikt.
 • Lijm op basis van niet-biobased gronfdstoffen mag slechts als bindmiddel worden gebruikt wanneer het niet meer dan 10% van het totale volume beslaat aan het einde van de productieketen.

Tuinieren en landschapsarchitectuur

Bijvoorbeeld: geotextiel, erosiematten, afscherming, plastic binders, plantenbakken en boomverankering.

Kunststofproducten voor landschapsarchitectuur

Voorbeelden van teksten waarin technische specificaties geformuleerd worden:

 • Voor biokunststoffen dient het koolstofgehalte zoals bepaald volgens de norm EN 16575, tenminste 40%, tussen 40% en 60%, tussen 60% en 80% of ongeveer 80% van het eindproduct te zijn (EN 16640, ASTM D6866 of gelijkwaardige normen).
 • Het product moet aantoonbaar biologisch afbreekbare eigenschappen hebben in overeenstemming met de norm EN 14987 en / of composteerbaar zijn in overeenstemming met de normen EN 14995, ISO 17088 of gelijkwaardige normen).

Reiniging, hygiëne en verzorgingsartikelen

Bijvoorbeeld: schoonmaakmiddelen, het reinigen van bedrijfskleding, huishoudelijke diensten, huishoudelijk afvalbeheer.

Toiletpapier

Voorbeelden van teksten waarin technische specificaties geformuleerd worden:

 • De vezels die als grondstof dienen zijn uitsluitend afkomstig van gerecycled papier.
 • Het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen is niet toegestaan.

Voertuigen en mobiliteit

Bijvoorbeeld: bedrijfsauto's, smeermiddelen

Smeermiddelen en olies

Voorbeelden van teksten waarin technische specificaties geformuleerd worden:

 • Het product is gemaakt van tenminste 80% hernieuwbare materialen of het biobased gehalte is tenminste 80%.
 • De additieven gebruikt ter verbetering van de technische eigenschappen bevatten geen eco-toxische kritische stoffen, in overeenstemming met de norm EN 16807.
 • Het product heeft geen nadelige effecten op het milieu en op de bodem tijdens het gebruik.
 • Het product heeft een goede biologische afbreekbaarheid, in overeenstemming met de norm EN 16807 of gelijkwaardige normen.

ICT, kantoorartikelen en papier

Bijvoorbeeld: kantoorbenodigdheden en toner cartridges

Print- en kopieerpapier

Voorbeelden van teksten waarin technische specificaties geformuleerd worden:

 • Het is een vereiste dat tenminste 70% van de totale primaire pulp afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.
 • Het moet gegarandeerd zijn dat de gebruikte primaire vezels een oorsprong hebben van gerecycled papier.
 • Het is een vereiste dat 100% gerecycled papier is gebruikt voor de productie van schrijfpapier voor kantoren, computerpapier "kettingpapier" voor mechanische printers, kopieerpapier en papier voor laserprinters.

Papierproducten waaronder enveloppen

Voorbeelden van teksten waarin technische specificaties geformuleerd worden:

 • De pulp is gemaakt van 100% gerecycled papier.
 • De pulp moet bijzonder lage emissies hebben en een lage verouderingsgraad.

Meubels en interieur

Bijvoorbeeld: kantoorbekleding, in het bijzonder vloerbedekking, meubels

Muurverf

Voorbeelden van teksten waarin technische specificaties geformuleerd worden:

 • De verplichte minimumvoorschriften schrijven een biobased gehalte van tenminste 80% voor.
 • Een bewijs van de oorsprong van alle biobased bronnen is nodig om informatie te verkrijgen over mogelijke blootstelling aan pesticiden.
 • Een volledige uiteenzetting van de bestanddelen.
 • Geavanceerde vereisten/ bonuspunten voor de teelt van biobased grondstoffen: Bij de teelt van biobased grondstoffen mogen geen synthetische bestrijdingsmiddelen met verboden stoffen worden gebruikt.
 • Lijm op basis van niet-biobased gronfdstoffen mag slechts als bindmiddel worden gebruikt wanneer het niet meer dan 10% van het totale volume beslaat aan het einde van de productieketen.
Textiele vloerbedekkingen

Voorbeelden van teksten waarin technische specificaties geformuleerd worden:

 • De verplichte minimumvoorschriften schrijven een biobased gehalte van tenminste 95% voor.
 • Voor de hoofdbestanddelen dient er bewijs overlegd te worden inzake de oorsprong van de grondstoffen.
Geavanceerde vereisten/ bonuspunten:
 • Het product mag geen weekmakers, formaldehyde en andere vluchtige organische stoffen bevatten.
 • Er moet afgezien worden van het gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen voor de productie van grondstoffen en daarbij dient er gezorgd te worden voor gepaste controle van de productiegebieden.
 • Er dient gegarandeerd te worden dat de katoenoogst wordt uitgevoerd zonder chemische ontbladeringsmiddelen.
 • Het product moet afkomstig zijn van de irrigatie van katoenvelden zonder aantasting van het lokale ecosysteem.

Houten vloerbedekkingen

Voorbeelden van teksten waarin technische specificaties geformuleerd worden:

 • Het product dient tenminste uit 70% massief hout te bestaan dat aantoonbaar afkomstig is uit duurzame bosbouw.
 • Bij het product dient tenminste 40% van het houtmateriaal te bestaan uit gerecyclede materialen.
 • Bij het vervaardigen van het product dient ervoor gezorgd te worden dat er geen kritische verontreinigende stoffen gebruikt worden, in het bijzonder in coating
Veerkrachtige vloerbedekkingen

Voorbeelden van teksten waarin technische specificaties geformuleerd worden:

 • De vereiste minimumhoeveelheid biobased grondstoffen dient tenminste 98% te zijn.
 • Er dient sprake te zijn van duurzame grondstofproductie en beperkingen op het gebruik van pesticiden en zware metalen gedurende het productieproces.

Geavanceerde vereiste / bonuspunten:

 • Het product moet afkomstig zijn van bronnen, waar het opnieuw cultiveren van de teeltgebieden wordt gewaarborgd.
Gestoffeerde meubelen

Voorbeelden van teksten waarin technische specificaties geformuleerd worden:

 • Synthetische vulmaterialen mogen niet worden gebruikt in het eindproduct.
 • Een biobased stof mag niet worden gemengd met andere materialen in een product.

Textielen

Voorbeelden van teksten waarin technische specificaties geformuleerd worden:

 • Het product dient biologisch geteelde katoen of andere natuurlijke vezels te bevatten
 • Inschrijvers dienen aan te geven wat het aandeel is aan katoen of andere natuurlijke vezels die gebruikt zijn voor de productie van het textiel uitgedrukt in gewicht afkomstig uit biologische teelt. Om als organisch beschouwd te worden dient de vezel te worden geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 834/2007.
Verificatie:
 • De leverancier moet het bewijs leveren van de oorsprong van de gebruikte vezels en de organische aard van hun teelt, bijvoorbeeld door middel van het EU-organisch keurmerk of goedgekeurde nationale keurmerken voor biologische teelt.

Houten meubelen

Voorbeelden van teksten waarin technische specificaties geformuleerd worden:

 • Een verplicht minimumgehalte van 90% van het totale gewicht in massief hout of houtmateriaal.
 • Het gebruikte hout moet afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen en aantoonbaar legale bronnen.

Hout en houtproducten

Voorbeelden van teksten waarin technische specificaties geformuleerd worden:

 • Alle hout en houtproducten zijn afkomstig van legaal gekapt hout.
Verificatie:
 • Certificaten van de controleketen voor hout gecertificeerd als FSC, PEFC of andere gelijkwaardige bewijsmiddelen worden aanvaard als bewijs van naleving.
 • De legale herkomst van hout kan ook worden aangetoond door plaatsing van een volgsysteem. Deze vrijwillige systemen kunnen worden gecertificeerd door derden, veelal in het kader van ISO 9000 en/of ISO 14000 of het EMAS-beheersysteem. Als hout uit een land komt dat een vrijwillige partnerschapsovereenkomst (VPA) met de EU heeft ondertekend, kan de FLEGT-vergunning dienst doen als bewijs van legaliteit. Voor de niet-gecertificeerde houtaanbieders geldt dat zij dienen te vermelden het type (soort) hout, hoeveelheid en herkomst van het hout gebruikt in de productie, alsmede een verklaring over de legaliteit ervan. Op die manier is het hout volgbaar in de gehele productieketen vanaf het bos tot het eindproduct. In specifieke gevallen, wanneer de verstrekte gegevens niet voldoende zijn om naleving van de gevraagde technische specificaties te bewijzen, kunnen aanbestedende diensten leveranciers vragen om verdere verduidelijking van het bewijs.

Verpakkingsmaterialen

Voorbeelden van teksten waarin technische specificaties geformuleerd worden:

 • Verpakkingsmaterialen dienen te bestaan uit eenvoudig te recyclen materialen en / of materialen uit hernieuwbare bronnen of een combinatie van beiden.
 • Alle verpakkingsmaterialen dienen gemakkelijk met de hand scheidbaar te zijn in recyclebare delen die uit één materiaal bestaan (bijvoorbeeld karton, papier, kunststof, textiel).
Verificatie:
 • Er dient een beschrijving van de verpakking van het product geleverd te worden samen met een bijbehorende verklaring van naleving van criteria voor recycling.

Voeding, catering en evenementen:

Bijvoorbeeld: eenmalige bekers, verpakkingsmaterialen en bestek

Kunststof producten voor catering

Voorbeelden van teksten waarin technische specificaties geformuleerd worden:

 • Voor biokunststoffen dient het koolstofgehalte zoals bepaald volgens de norm EN 16575, tenminste 40%, tussen 40% en 60%, tussen 60% en 80% of ongeveer 80% van het eindproduct te zijn (EN 16640, ASTM D6866 of gelijkwaardige normen).
 • Het product moet aantoonbaar biologisch afbreekbare of composteerbare eigenschappen hebben.

Tender tekstblokken