Faza 3: Procedury udzielenia zamówień

Wybór odpowiedniej procedury udzielania zamówień jest kluczowym krokiem w każdym procesie zamówień publicznych. Poniższe pola przedstawiają różne procedury i instrumenty postępowania o udzielenie zamówienia mające znaczenie dla BBPS.

Uwzględnienie ofert wariantowych

Krótkie wyjaśnienie:

Instytucja zamawiająca może zezwolić na składanie ofert odbiegających od specyfikacji zamówienia, które jednak nadal można uznać za zgodne z przedmiotem kontraktu. Instytucja zamawiająca musi zadeklarować w ogłoszeniu o przetargu, czy oferenci mogą składać oferty wariantowe lub alternatywne specyfikacje.

Warianty umożliwiają dokonanie oceny jakościowej (inżynierię wartości) i uznają znaczenie innowacji w zamówieniach publicznych.

Zamówienia przedkomercyjne (PCP)

Krótkie wyjaśnienie:

Jeśli nabywca potrzebuje czegoś, czego jeszcze nie ma, może zaangażować biznes w opracowanie prototypu, udzielając zamówień na usługi badawczo-rozwojowe (R&D). Daje to większą swobodę niż w przypadku zwykłego zamówienia.

Zamówienia przedkomercyjne (PCP, opracowane przez Komisję Europejską) to metoda skorzystania z takiej swobody, której podstawa jest taka sama: kilka podmiotów otrzymuje kontrakt na opracowanie innowacyjnego rozwiązania we wzajemnej konkurencji. Istnieją różne rundy, które w przewidują eliminację poszczególnych podmiotów. Po ostatniej fazie opracowywane są i testowane co najmniej dwa prototypy.

PCP ma znaczenie wtedy, gdy bio-rozwiązanie, które nabywca chce kupić, nie jest jeszcze dostępne na rynku.

Więcej informacji:

PCP

Dialog konkurencyjny

Krótkie wyjaśnienie:

Dialog konkurencyjny to sposób przetargu, w którym można nawiązać dialog z wieloma wybranymi podmiotami rynkowymi. Współpracując z tymi podmiotami nabywca szuka najlepszego rozwiązania dla swojej instytucji. Informacje wrażliwe pod względem konkurencji pozostają poufne. Po ustrukturyzowanym procesie, który wymaga zwykle znacznej inwestycji od uczestniczących podmiotów, nabywca udziela zamówienia jednemu z oferentów.

Dialog konkurencyjny ma znaczenie wówczas, gdy nabywane bio-rozwiązanie wymaga pewnych dostosowań do indywidualnych potrzeb nabywcy.

Więcej informacji:

Competitive dialogue

Procedura konkurencyjna z negocjacjami (CPN)

Krótkie wyjaśnienie:

CPN wprowadzono do nowych dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE w celu zastąpienia poprzedniego instrumentu procedury negocjacyjnej wraz z publikacją wcześniejszego ogłoszenia informacyjnego. CPN pozwala instytucjom zamawiającym na doprecyzowanie ich wymagań i nabywanie produktów, usług i prac, które są dostosowane do ich potrzeb i budżetu.

CPN ma znaczenie wtedy, gdy bio-rozwiązanie, które ma być zakupione, wymaga pewnych dostosowań do indywidualnych potrzeb.

Partnerstwo na rzecz innowacji

Krótkie wyjaśnienie:

Nowa procedura wprowadzona przez nowe dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (2014).

Jej celem jest opracowanie i zakup nowych i innowacyjnych produktów, usług i robót budowlanych pod warunkiem, że takie innowacyjne produkty, usługi lub roboty budowlane mogą być dostarczane według uzgodnionych poziomów parametrów i kosztów. Procedura ta wykorzystuje elementy procedury konkurencyjnej z negocjacjami w celu nawiązania partnerstwa z jednym lub większą liczbą dostawców. Instrument ten umożliwia instytucjom zamawiającym nabywanie od początku działalności badawczo-rozwojowej (R&D), a także umożliwia uzyskanie skali komercyjnej.

Partnerstwo na rzecz innowacji daje nabywcom publicznym szansę wykorzystania nowych technologii i korzyści związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Instrument ten został przyjęty dopiero niedawno. Tym samym możliwe znaczenie dla zamówień BBPS może być widoczne dopiero na późniejszym etapie stosowania nowych zasad udzielania zamówień.

Konkurs

Krótkie wyjaśnienie:

Konkurs jest sposobem na wprowadzanie na rynek nowych pomysłów i koncepcji. Nabywca formułuje wyzwanie i przyznaje nagrodę podmiotom, które zgłoszą najlepsze rozwiązania. Pomysły są oceniane przez niezależne jury. Konkurs jest formą przetargową, która stwarza szerokie pole kreatywności.

Przedstawione projekty mogą zostać wdrożone lub mogą być wykorzystane jako inspiracja (nawet jeśli nie zostaną wdrożone).Konkurs jest również dobrym sposobem na generowanie stosunkowo dużej reklamy danej tematyki po niewielkich kosztach.

Chociaż konkursy są najczęściej wykorzystywane do celów architektonicznych, nowe dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (2014) umożliwiają wykorzystanie ich również do celów inżynieryjnych i przetwarzania danych.

Więcej informacji:

Design contest

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki

Krótkie wyjaśnienie:

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki polega na udzieleniu zamówienia dostawcy, który nie musi konkurować o uzyskanie kontraktu z innymi dostawcami. Nabywca może podpisać kontrakt jeśli wie, jaki innowacyjny produkt lub jaką innowacyjną usługę chce nabyć i wie, że tylko jedna strona może je dostarczyć. W przypadku zamówień z wolnej ręki nabywca korzysta z jednoosobowego przetargu prywatnego. Można go przeprowadzić na różne sposoby. Wybór sposobu zależy od kosztów zakupu.

Więcej informacji:

One-on-one contracting

> Faza 4: Etap po udzieleniu zamówienia

< Faza 2: Dialog przed postępowaniem o udzielenie zamówienia i przygotowanie ofert