Faza 4: Etap po udzieleniu zamówienia

Etap ten rozpoczyna się po podpisaniu umowy na udzielenie zamówienia. Celem jest ujęcie bieżących innowacji w kontrakcie oraz promowanie ciągłego wykorzystywania najbardziej innowacyjnych bioproduktów i biousług.

Ciągłe doskonalenie

Krótkie wyjaśnienie:

„Ciągłe doskonalenie” ma zachęcać dostawcę do opracowywania lepszych rozwiązań w okresie obowiązywania kontraktu. Możliwości i zachęty do tego muszą być uwzględnione na wstępie w umowie. Ponadto konieczne jest uzgodnienie warunków współpracy w celu stworzenia przestrzeni na udoskonalenia. W ten sposób zwiększa się wzajemne zaufanie między nabywcą a dostawcą i obniża się próg cenowy dla innowacyjnych propozycji.

Celem ciągłego doskonalenia jest optymalne wykorzystanie nowych możliwości dla dostawców, dzięki czemu mogą oni stale udoskonalać swoje dostawy lub obsługi. Jest to szczególnie właściwe w odniesieniu do kontraktów długoterminowych, w których zakłada się, że nowe rozwiązania będą się pojawiać w okresie obowiązywania kontraktu.

Nabywca może zwrócić się do dostawcy o stopniowe przechodzenie z produktów niebędących bioproduktami na bioprodukty, gdy są już one dostępne i mogą spełniać te same wymagania. Stopniowe wprowadzanie bioproduktów zmniejsza ryzyka dla obu stron i daje im możliwość zapoznania się z nowymi produktami.

Więcej informacji:

Continuous improvement

< Faza 3: Procedury udzielenia zamówień