Przykładowe Bloki tekstowe dla specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zamówień na bioprodukty i biousługi

Wstęp

Szkic specyfikacji technicznych dla zakresie zamówień publicznych na bioprodukty i biousługi jest niezbędny do określenia przedmiotu zamówienia i umożliwienia instytucjom zamawiającym wyboru zwycięzcy postępowania. Instytucje zamawiające muszą określić specyfikacje techniczne w dokumentacji przetargowej, która może zawierać ogłoszenia przetargowe, dokumenty przetargowe lub ewentualne dokumenty dodatkowe. Specyfikacje techniczne muszą zapewnić równe szanse oferentom i nie mogą tworzyć nieuzasadnionych przeszkód dla swobodnej konkurencji w realizacji zamówień publicznych.

Do określenia potrzeb i sformułowania specyfikacji technicznych ważne jest określenie kryteriów środowiskowych, które administracja (nabywca publiczny) chce osiągnąć w ramach swoich celów dotyczących ochrony klimatu i zasobów.

Bloki tekstowe są podzielone według kategorii produktów wskazanych przez InnProBio jako najbardziej prawdopodobne grupy produktów w zakresie zamówień na bioprodukty w Europie (patrz elementy dostawy 3.2: Aktualne standardy, specyfikacje i zachęty dla BBPS).

InnProBio opracował bogaty wybór tekstów do wykorzystania w dokumentacji zamówień publicznych, takich jak ogłoszenia przetargowe, dokumenty przetargowe lub wszelkie dokumenty dodatkowe dotyczące zamówień na bioprodukty i biousługi. Bloki tekstowe są pogrupowane według kategorii produktów i można je znaleźć i skopiować poniżej.

Specyfikacje techniczne w procesie selekcji i kwalifikacji zamówień publicznych muszą być sformułowane w następujący sposób:

Jak sformułować specyfikacje techniczne...

a) przez odniesienie do norm technicznych, które obejmują przedmiot przetargu, oraz, w kolejności uprzywilejowania, krajowych norm przenoszących normy europejskie, europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne lub gdy powyższe specyfikacje techniczne nie istnieją, w odniesieniu do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych dotyczących projektowania, obliczania i wykonywania robót oraz używania produktów. Każdemu odniesieniu do norm technicznych musi towarzyszyć słowo „lub równoważne”;

b) przez odniesienie do wymagań w zakresie parametrów i funkcjonalności, które mogą obejmować właściwości środowiskowe. W przypadku, gdy instytucje zamawiające określają właściwości środowiskowe pod względem parametrów lub wymagań funkcjonalnych, mogą używać szczegółowych specyfikacji lub, w razie konieczności, ich części, zgodnie z europejskimi, krajowymi lub innymi ekoetykietami, pod warunkiem, że specyfikacje te są odpowiednie do określenia właściwości dostaw, usług lub robót będących przedmiotem przetargu, oraz że wymogi dotyczące etykiet są określone na podstawie informacji naukowych, a także że ekoetykiety są przyjmowane na podstawie procedury, w ramach której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony, takie jak organy rządowe, konsumenci, producenci, dystrybutorzy i organizacje zajmujące się ochroną środowiska, i że są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron.

c) przez odniesienie do sprawozdań z badań przeprowadzonych przez organ oceniający zgodność, obejmujących kalibrację, testowanie, certyfikację i inspekcję zgodnie z akredytacją według rozporządzenia (WE) nr 765/2008 jako sposób potwierdzenia zgodności ze specyfikacją.

(d) przez odniesienie do certyfikacji przez organy prawa publicznego lub prywatnego jako sposób potwierdzenia zgodności ze specyfikacją.

BLOKI TEKSTOWE W KATEGORII PRODUKTU

Produkty budowlane i infrastrukturalne

Na przykład: Materiały budowlane, takie jak izolacje, blachy, płyty elewacyjne i inne materiały budowlane (rury i tworzywa sztuczne) oraz powłoki (wewnętrzne).

Materiały budowlane zawierające produkty z drewna

Przykłady tekstów do projektowania specyfikacji technicznych:

 • Drewno, które ma być użyte, pochodzi z certyfikowanego i/lub zrównoważonego leśnictwa.
 • Proporcja materiałów odnawialnych lub zawartości biologicznej w wyrobie finalnym wynosi co najmniej 85%.
 • Co najmniej 50% użytego drewna składa się z surowców wtórnych, takich jak drewno z odpadów przemysłowych lub inne drewno odpadowe.

Materiały izolacyjne

Przykłady tekstów do projektowania specyfikacji technicznych:

 • W biomateriałach izolacyjnych na bazie włókien np. konopie, len, wełna, korek, kokos (w postaci arkuszy, filcu, maty lub wyrobów masowych oraz wprowadzanych przez wdmuchiwanie) obowiązkowe minimalne wymagania dotyczące zawartości biologicznej wynoszą 85%.
 • Obowiązek przedstawienia dowodu pochodzenia wymaganego surowca biologicznego
 • Materiały masowe lub wydmuchiwane ze zrębków i wiórów drzewnych: obowiązkowe wymagania minimalne wynoszą co najmniej 50% użytego drewna składającego się z surowców wtórnych, takich jak drewno poprzemysłowe lub drewno.

Farby do ścian

Przykłady tekstów do projektowania specyfikacji technicznych:

 • Obowiązkowe wymagania minimalne dla zawartości biologicznej wynoszą 80%.
 • W celu uzyskania informacji o potencjalnym narażeniu na działanie pestycydów, wymagane jest potwierdzenie pochodzenia wszystkich biokomponentów.
 • Pełna deklaracja dotycząca składników wykorzystywanych materiałów.
 • Zaawansowane wymagania/punkty premiowe dla określonych sposobów uprawy zasobów, np.: przy uprawie zasobów biologicznych nie można stosować syntetycznych pestycydów z substancjami zabronionymi.
 • Kleje oparte na zasobach innych niż biologiczne mogą być stosowane jako środki wiążące pod warunkiem, że stanowią one maksymalnie 10% objętości w końcowego produktu.

Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu

Na przykład: tkaniny geotekstylne, maty przeciwerozyjne, ekrany, spoiwa z tworzyw sztucznych, pojemniki na rośliny i kotwienie drzew

Tworzywa sztuczne do kształtowania krajobrazu

Przykłady tekstów do projektowania specyfikacji technicznych:

 • W przypadku biotworzyw sztucznych, zawartość węgla jest określona według normy EN 16575 i powinna wynosić co najmniej 40%, od 40% do 60%, od 60% do 80% lub około 80% produktu finalnego (EN 16640, ASTM D6866 lub normy równoważne).
 • Produkt musi mieć właściwości biodegradowalne zgodne z EN 14987 i/lub kompostowalność zgodnie z EN 14995, ISO 17088 lub normą równoważną).

Produkty czyszczące, higieniczne i sanitarne

Na przykład: detergenty czyszczące, pranie odzieży roboczej, usługi domowe, gospodarowanie odpadami domowym

Papier sanitarny

Przykłady tekstów do projektowania specyfikacji technicznych:

 • Materiał włóknisty pochodzi wyłącznie z papieru z recyklingu.
 • Niebezpieczne substancje chemiczne są wyeliminowane.

Pojazdy i mobilność

Na przykład: samochody, smary

Smary i oleje

Przykłady tekstów do projektowania specyfikacji technicznych:

 • Produkt jest wytwarzany w co najmniej 80% z materiałów odnawialnych lub jego zawartość biologiczna wynosi co najmniej 80%.
 • Dodatki stosowane do polepszenia właściwości technicznych nie zawierają żadnych ekologicznie toksycznych substancji krytycznych zgodnie z normą EN 16807 lub normą równoważną.
 • Podczas używania produkt nie wywiera niekorzystnego wpływu na środowisko.
 • Produkt ma dobrą biodegradowalność, zgodnie z normą EN 16807 lub normą równoważną.

ICT, materiały i papiery biurowe

Na przykład: materiały biurowe i tonery

Papier do drukowania i kopiowania

Przykłady tekstów do projektowania specyfikacji technicznych:

 • Wymóg zawartości co najmniej 70% całkowitej masy pierwotnej z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.
 • Gwarancja pochodzenia włókien pierwotnych z papieru makulaturowego.
 • Wymóg pochodzenia produktu w 100% z papieru makulaturowego, uzyskanego z recyklingu do wszystkich zastosowań biurowych (papier do pisania, "papier ciągły" dla drukarek udarowych, papieru do kopiowania i papieru do drukarek laserowych).

Produkty z papieru, w tym koperty

Przykłady tekstów do projektowania specyfikacji technicznych:

 • Miazga musi być wykonana w 100 % z papieru makulaturowego.
 • Miazga musi się charakteryzować się szczególnie niską emisją i dużą odpornością na starzenie się.

Meble i wyposażenie wnętrz

Na przykład: tapicerka biurowa, zwłaszcza dywany, meble.

Farby do ścian

Przykłady tekstów do projektowania specyfikacji technicznych:

 • Obowiązkowe wymagania minimalne dla zawartości biologicznej wynoszą 80%.
 • W celu uzyskania informacji o potencjalnym narażeniu na działanie pestycydów, wymagane jest potwierdzenie pochodzenia wszystkich biokomponentów.
 • Pełna deklaracja dotycząca składników wykorzystywanych materiałów.
 • Zaawansowane wymagania/punkty premiowe dla określonych sposobów uprawy zasobów, np.: przy uprawie zasobów biologicznych nie można stosować syntetycznych pestycydów z substancjami zabronionymi.
 • Kleje oparte na zasobach innych niż biologiczne mogą być stosowane jako środki wiążące pod warunkiem, że stanowią one maksymalnie 10% objętości w końcowego produktu.

Tekstylne okładziny podłogowe

Przykłady tekstów do projektowania specyfikacji technicznych:

 • Obowiązkowe wymagania minimalne dla zawartości biologicznej wynoszą 95%.
 • Dla głównych komponentów wymagany jest dowód pochodzenia surowców wykorzystanych do ich produkcji.

Wymagania zaawansowane /punkty premiowe:

 • Produkt nie może zawierać plastyfikatorów, formaldehydu i innych lotnych związków organicznych.
 • Producent surowców musi gwarantować brak użycia syntetycznych pestycydów do produkcji surowców i zapewnić właściwe przeglądy obszarów produkcyjnych..
 • Produkt musi gwarantować zbiory bawełny wykonywane bez defoliacji chemicznej.
 • Produkt musi pochodzić pól bawełny nawadnianych bez uszczerbku dla lokalnego ekosystemu.

Drewniane okładziny podłogowe

Przykłady tekstów do projektowania specyfikacji technicznych:

 • Produkt musi zawierać co najmniej 70% drewna litego, które musi pochodzić ze zrównoważonego leśnictwa.
 • Produkt musi zawierać co najmniej 40% materiału drzewnego pochodzącego z recyklingu.
 • Producent musi zapewnić wyeliminowanie głównych substancji zanieczyszczających z produkcji, zwłaszcza w powłokach.

Sprężyste okładziny podłogowe

Przykłady tekstów do projektowania specyfikacji technicznych:

 • Obowiązkowe wymagania minimalne dla zasobów biologicznych wynoszą 98%.
 • W procesie produkcji należy przestrzegać zasad zrównoważonej produkcji i ograniczeń w zakresie pestycydów i metali ciężkich.

Wymagania zaawansowane/punkty premiowe:

 • Produkt musi pochodzić ze źródeł, w których zapewniona jest rekultywacja obszarów uprawy.
Meble biurowe i tapicerowane

Przykłady tekstów do projektowania specyfikacji technicznych:

 • Produkty muszą zawierać więcej niż 50% objętościowo drewna ze źródeł odnawialnych, np. drewno lite, trociny i/lub innych materiałów drewnianych (płyty wiórowe, płyty stolarskie, płyty pilśniowe itd., obrabiane lub nieobrabiane).
 • Powłoki powierzchniowe, takie jak oleje i glazury, muszą być wytworzone z surowców pochodzenia naturalnego.
 • Musi istnieć obowiązek minimalnej proporcji 50% odnawialnych surowców lub materiałów pochodzących z recyklingu we wszystkich używanych elementach niemetalowych.

Meble tapicerowane

Przykłady tekstów do projektowania specyfikacji technicznych:

 • W produkcie finalnym nie można używać wypełniaczy syntetycznych.
 • Biotkaniny nie powinny być mieszane z innymi materiałami w produkcie.

Tekstylia

Przykłady tekstów do projektowania specyfikacji technicznych:

 • Produkt musi zawierać organicznie wyprodukowaną bawełnę lub inne włókna naturalne.
 • Oferenci muszą podać wagową proporcję bawełny lub innych włókien naturalnych z produkcji organicznej zastosowanych w tekstyliach. Aby możliwa była taka klasyfikacja, włókno musi być wyprodukowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007.

Weryfikacja:

 • Dostawca musi udokumentować pochodzenie wykorzystywanych włókien oraz ekologiczny charakter ich produkcji, na przykład symbol organiczny UE lub zatwierdzone krajowe symbole produkcji ekologicznej.
Meble drewniane

Przykłady tekstów do projektowania specyfikacji technicznych:

 • Obowiązkowa minimalna proporcja 90% całkowitej masy drewna litego lub materiału drzewnego.
 • Użyte drewno musi pochodzić z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony i legalnych źródeł.

Drewno i materiały drewnopochodne

Przykłady tekstów do projektowania specyfikacji technicznych:

 • Drewno i materiały drewnopochodne powinny być wykonane z drewna z legalnego źródła.

Weryfikacja:

 • Certyfikaty łańcucha dostaw dla drewna certyfikowanego jako FSC, PEFC lub inne równoważne środki dokumentowania będą akceptowane jako potwierdzenie zgodności.
 • Legalne pochodzenie drewna można wykazać również przez wykorzystanie lokalnego systemu śledzenia. Te dobrowolne systemy mogą być certyfikowane przez podmioty trzecie, często w ramach systemu zarządzania ISO 9000 i/lub ISO 14000 lub EMAS. Jeśli drewno pochodzi z kraju, który podpisał dobrowolną umowę o partnerstwie (VPA) z UE, licencja FLEGT może służyć jako dowód legalności. W przypadku oferentów drewna nieposiadającego certyfikatu należy podać rodzaje (gatunki), ilości i pochodzenie drewna użytego do produkcji wraz z deklaracją ich legalności. Drewno można śledzić w całym łańcuchu produkcyjnym - od lasu do gotowego produktu. W szczególnych przypadkach, gdy dostarczone dowody nie są uznawane za wystarczające do udowodnienia zgodności z wymaganymi specyfikacjami technicznymi, instytucje zamawiające mogą zwrócić się do dostawców o dodatkowe wyjaśnienia.

Materiały opakowaniowe

Przykłady tekstów do projektowania specyfikacji technicznych:

 • Opakowania muszą być wykonane z materiałów łatwych do recyklingu i/lub materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych lub nadawać się do wielokrotnego wykorzystania.
 • Wszystkie materiały opakowaniowe muszą być łatwe do oddzielenia ręcznie na części nadające się do ponownego wykorzystania, składające się z jednego materiału (np. karton, papier, tworzywa sztuczne, tekstylia).

Weryfikacja:

 • Należy przedstawić opis opakowania produktu wraz z odpowiednią deklaracją zgodności z kryteriami recyklingu.

  Żywność, catering i imprezy

  Na przykład: jednorazowe kubki, materiały opakowaniowe i przybory

  Tworzywa sztuczne do cateringu

  Przykłady tekstów do projektowania specyfikacji technicznych:

  • W przypadku biotworzyw sztucznych, zawartość węgla jest określona według normy EN 16575 i powinna wynosić co najmniej 40%, od 40% do 60%, od 60% do 80% lub około 80% produktu finalnego (EN 16640, ASTM D6866 lub normy równoważne).
  • Produkt musi wykazywać dobrą biodegradowalność/kompostowalność.
  Przykładowe bloki tekstowe