A

Administracja lokalna | Local authorities

Lokalne jednostki administracyjne należące do NUTS 3 i mniejsze jednostki administracyjne, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003

(preambuła 7, 60 i art. 2 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Aukcja elektroniczna | Electronic auction

Aukcja elektroniczna jest powtarzającym się procesem elektronicznym realizowanym po przeprowadzeniu wstępnej oceny ofert i umożliwiającym ich klasyfikację za pomocą metod automatycznej oceny, w ramach którego przedstawiane są nowe, obniżane ceny lub nowe wartości dotyczące niektórych elementów ofert. Ponieważ niektórych zamówień publicznych na usługi i niektórych zamówień publicznych na roboty budowlane, których przedmiotem są świadczenia intelektualne takie jak projekt robót budowlanych, których nie można sklasyfikować za pomocą metod automatycznej oceny, takie zamówienia nie mogą być przedmiotem aukcji elektronicznych..

(preambuła 67 i art. 35 dyrektywy UE 2014/24/UE)

B

Bilans masy | Mass balance

Związek między wartościami wejściowymi a wartościami wyjściowymi substancji w systemie, w którym wartości wyjściowe systemu nie mogą być większe od wartości wejściowych systemu.

(CEN/TC 411 2014)

Biodegradacja | Biodegradation
 • Degradacja spowodowana czynnościami biologicznymi, w szczególności procesami enzymatycznymi, prowadząca do istotnych zmian w strukturze chemicznej materiału (CEN/TC 411 2014)
 • Przemiana substancji w nowe związki poprzez reakcje biochemiczne lub działalność mikroorganizmów, takich jak bakterie. (U.S. Geological Survey 2007)
 • Proces poprzez który mikrobiologiczne organizmy przeobrażają lub zmieniają (poprzez procesy metaboliczne lub enzymatyczne) strukturę substancji chemicznych wprowadzonych do środowiska. (Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska 2015)
Biodegradowalne tworzywa/kompostowalne tworzywa | Biodegradable plastics / Compostable plastics

Biodegradowalne tworzywa ulegają w całości rozkładowi przez działania biologiczne (kompostowanie) nie pozostawiając żadnych pozostałości. Mogą być wytwarzane z odnawialnych materiałów oraz paliw kopalnych, a także z ich mieszanki.

Biodegradowalność | Biodegradability

Zdolność do ulegania rozkładowi przez działania biologiczne.

Bioenergia | Bioenergy
 • Wszystkie rodzaje energii uzyskane z biopaliw, które to wyprodukowano bezpośrednio lub pośrednio z biomasy. Paliwo definiuje się jako nośnik energii potrzebny do przetwarzania energii. (FAO 2004).
 • Energia z biomasy. (CEN/TC 411 2012)
Biogeniczny | Biogenic

Stworzony przez organizmy żywe.

Biogodpodarka oparta na wiedzy | Knowledge-based bioeconomy

Zastosowanie wiedzy z nauk o życiu w tworzeniu nowych, zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska i konkurencyjnych produktów.

Biokatalizator | Biocatalyst

Molekuła lub kompleks molekularny składający się lub uzyskany z organizmu lub hodowli komórkowych (w formie bezkomórkowej lub pełnokomórkowej), który przyspiesza reakcje metaboliczne w organizmie żywym lub molekuła lub kompleks molekularny, który katalizuje reakcje metaboliczne w organizmach żywych lub przemiany substratów w różnych reakcjach chemicznych.

Biomasa | Biomass
 • Materiał pochodzenia biologicznego nie wliczając materiału osadzonego w formach geologicznych lub skamieniałego. (CEN/TR 16208:2011; CEN/TC 411 2014)
 • Biomasa to organiczny i niekopalny materiał o pochodzeniu biologicznym, który można używać do wytwarzania ciepła lub energii elektrycznej. Zalicza się do niej drewno i jego odpady, biogaz, komunalne odpady stałe, biopaliwa. (glosariusz Eurostatu)
 • Biodegradowalna część produktów, odpadów i resztek pochodzenia biologicznego z rolnictwa (wliczając substancje roślinne i zwierzęce), leśnictwa i związanych przemysłów wliczając rybołówstwo i akwakulturę, a także biodegradowalne części odpadów przemysłowych i komunalnych (Parlament Europejski i Komisja 2009)
 • Wszelkiego rodzaju zawartość organiczna, która jest dostępna na podstawie odnawialności i regularności, wliczając uprawy rolne i drzewa, drewno i jego odpady oraz resztki, rośliny (także rośliny wodne), trawy, resztki, włókna, odpady zwierzęce, komunalne i inne materiały odpadowe. (Akt o badaniu i rozwoju biomasy z 2000 7 nota USC 7624; USITC 2008)
 • Żywe systemy i zbiór substancji organicznych wytworzonych przez żywe systemy, które nadają się do eksploatacji jako surowce, wliczając świeże odpady poubojowe.
Biomateriał | Biomaterial

Materiał syntetyczny lub naturalny nadający się do tworzenia sztucznych organów i protez oraz zastępowania kości i tkanek. Materiał przeznaczony do kontaktu z żywymi tkankami, organizmami lub mikroorganizmami.

Biomateriały nie są materiałami i produktami pochodzenia biologicznego.

Biopaliwo | Biofuel
 • Paliwo wyprodukowane z suchej masy organicznej lub łatwo palnych olejów wytwarzanych przez rośliny. Paliwa te są odnawialne o ile roślinność produkująca je jest zachowana lub ponownie zasiana, taka jak drewno opałowe, alkohol z fermentacji cukru oraz łatwopalne oleje z soi (glosariusz Ramowa Konwencja Zmian Klimatu ONZ)
 • Paliwa wyprodukowane bezpośrednio lub pośrednio z biomasy. Paliwo definiuje się jako nośnik energii potrzebny do przetwarzania energii i może znajdować się w stanie ciekłym, stałym lub gazowym. (FAO 2004 & CEN/TC 411 2012)
 • Płynne lub gazowe paliwo wyprodukowane z biomasy i przeznaczone do transportu. (Parlament Europejski i Rada 2009)
 • Ciekłe paliwa o niekopalnym pochodzeniu biologicznym i odnawialne źródła energii, które należy odróżnić od paliw kopalnych. (glosariusz Eurostatu)
 • Ciekłe paliwa oraz komponenty paliw wytworzone z surowców biomasy (roślin), używane głównie do transportu. (PCAST 2006)
Biopolimer | Biopolymer

Substancja składająca się z jednego rodzaju biomakromolekuł. Polimer zawiera, przynajmniej w pewnej części, bloki zwane monomerami, wytwarzane w biorafinerii z zasobów odnawialnych, takich jak zboża. Alternatywna definicja biopolymeru, włącznie z wszystkimi biologicznie produkowanymi polimerami, takimi jak DNA, RNA, oraz proteinami. (USITC 2008)

Biorafineria | Biorefinery
 • Biorafineria jest to instalacja integrująca procesy przemiany biomasy, a także urządzenia do produkcji paliw, energii i chemikaliów z biomasy. Koncepcja biorafineri jest podobna do koncepcji obecnych rafinerii ropy naftowej, które wytwarzają wiele paliw i innych produktów z ropy naftowej. Przemysłowe biorafinerie zostały uznane za najbardziej obiecujący sposób tworzenia nowego krajowego bioprzemysłu. (NREL 2015; Demirbas 2010)
 • Biorafinacja jest zrównoważonym przetwarzaniem biomasy na szereg produktów i energii, które można wprowadzać na rynek. (Międzynarodowa Agencja Energii, Bioenergia Zadanie 42; Star-Colibri)
 • Biorefineria jest to ogólna koncepcja zakładu przetwórczego, w którym biomasa jest przekształcana i ekstrahowana na szereg wartościowych produktów. (USDOE 1997)
 1. Biorafinerie przekształcają surowce biomasowe w wiele cennych chemikaliów i energię z minimalną ilością odpadów i emisji. Biorafinerie przetwarzają wszelkiego rodzaju biomasę w wiele produktów.
Biorozpuszczalnik | Biosolvent

Rozpuszczalniki pochodzące od biomasy; rozpuszczalniki są to ciecze, w których inne substancje rozpuszcza się tworząc roztwór. (Słowniki Oksfordzkie)

Biosmar | Biolubricant

Smary uzyskane z biomasy podczas gdy smary, to substancje, takie jak olej czy tłuszcz, używane do minimalizowania tarcia, w szczególności w silniku lub częściach składowych. Normy dotyczące biosmarów są rozpatrywane pod względem części pochodzenia biologicznego i biodegradowalności. W CEN CEN/TC 19/WG 33 zajmuje się normami o biosmarach.

Biotechnologia przemysłowa | Industrial Biotechnology
 • Produkcja paliw ciekłych i produktów chemicznych przy użyciu enzymów, mikroorganizmów, fermentacji lub biokatalizy na dowolnym etapie produkcji, niezależnie od rodzaju użytych surowców. W tym przypadku surowce mogą być biomasą, paliwami kopalnymi lub substancjami nieorganicznymi. (USITC 2008)
 • Produkcja paliw ciekłych i produktów chemicznych ze źródeł odnawialnych, niezależnie od rodzaju stosowanej technologii. (USITC 2008)
 • Biotechnologia przemysłowa - znana również jako biała biotechnologia - wykorzystuje enzymy i mikroorganizmy do wytwarzania bioproduktów w różnych sektorach - chemikalia, żywność i pasze, detergenty, papier i masy włókniste, tekstylia, bioenergia. (Grupa wysokiego poziomu KET 2011))
 • [Biotechnologia przemysłowa] polega na zastosowaniu biotechnologii do ekologicznie wydajnej produkcji i przetwarzania chemikaliów, materiałów i bioenergii. (OECD 2011)
Biotechnologia | Biotechnology
 • Zastosowanie nauki i technologii do żywych organizmów, a także ich części, produktów i modeli, mające na celu zmianę żywych lub nieżywych materiałów do zdobywania wiedzy oraz produkcji towarów i usług. (OECD 2005; glosariusz Eurostatu)
 • Zestaw biologicznych technik opracowanych w oparciu o podstawowe badania i obecnie stosowany na potrzeby badawczo-rozwojowe. W szczególności zastosowanie przemysłowego rekombinantu DNA, fuzji komórek i nowych technik biotechnologicznych. (Merriam Webster, glosariusz USDA)
 • Każde zastosowanie technologiczne, które wykorzystuje systemy biologiczne, organizmy żywe lub ich pochodne, do wytwarzania lub modyfikowania produktów lub procesów pod kątem określonego zastosowania (UNEP 1992).
 • Integracja nauk przyrodniczych i technicznych w celu osiągnięcia zastosowania organizmów, komórek, ich części i ich analogów molekularnych w odniesieniu do produktów i usług.
Biotworzywa | Bioplastic

Terminu “bioptworzywa” powinno się najlepiej unikać. Lepiej stosować termin „tworzywa pochodzenia biologicznego”, jeśli zostały one wytworzone z biomasy lub „biodegradowalne tworzywo”, jeśli jest ono biodegradowalne. Obie kategorie pokrywają się częściowo, ale mogą być także tworzywa pochodzenia biologicznego, które nie są biodegradowalne lub biodegradowalne tworzywa, które nie są pochodzenia biologicznego.

Biośrodek powierzchniowo czynny | Biosurfactant

Środki powierzchniowo czynne wytwarzanie z biomasy; generalnie środki powierzchniowo czynne są to cząsteczki, które składają się z jednej hydrofilowej (lubiącej wodę) cząstki i jednej hydrofobowej (nielubiącej wody lub lubiącej olej) cząstki (Kjellin i Johansson 2010) lub substancje mające tendencję do redukcji naprężeń powierzchniowych cieczy, w której są one rozpuszczone.

C

Całkowity koszt posiadania | Total Cost of Ownership (TCO)

Wszystkie koszty - bezpośrednie lub pośrednie - wynikające z nabycia produktów lub usług w okresie użytkowania.

Centralna jednostka zakupująca | Central purchasing body

Centralną jednostką zakupującą jest instytucja zamawiająca, która realizuje scentralizowane działania zakupowe oraz, ewentualnie, pomocnicze działania zakupowe. Może udzielać zamówień publicznych lub zawierać umowy ramowe na roboty budowlane, dostawy lub usług przeznaczone dla instytucji zamawiających.

(preambuła 60, 66, 69, 70 i art. 2, 37, 39 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Certyfikacja | Certification

Certyfikacja jest procesem prowadzonym przez jednostki certyfikujące ustanowione w prawie publicznym lub prywatnym, które są zgodne z europejskimi standardami certyfikacyjnymi, przy czym rejestracja wykonawców pochodzących z innych państw członkowskich na oficjalnej liście lub ich certyfikacja przez właściwe organy nie możę wymagać żadnych innych potwierdzeń lub oświadczeń niż te wymagane od wykonawców krajowych.

(art. 44, 64 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Cykl życia | Life cycle

Wszystkie następujące po sobie lub wzajemnie powiązane etapy, w tym badania i rozwój, produkcja, handel i jego warunki, transport, użytkowanie i konserwacja, przez cały czas istnienia produktu, usługi lub robót budowlanych oraz ich efektu od pozyskiwania surowców lub generowania zasobów do złomowania, usunięcia i zakończenia użytkowania lub do utylizacji.

(preambuły 74, 95, 96, 97 i art. 2, 42, 67, 68 dyrektywy UE 2014/24/UE)

D

Degradacja | Degradation

Nieodwracalny proces prowadzący do istotnej zmiany struktury produktu, typowo charakteryzujący się zmianą właściwości (np. integralności, masy cząsteczkowej lub struktury, wytrzymałości mechanicznej) lub fragmentacją, podlegający warunkom środowiska, prowadzony przez pewien czas i zawierający jeden lub więcej etapów.

(CEN/TC 411 2014)

Dialog konkurencyjny | Competitive dialogue

Dialogiem konkurencyjnym jest procedura udzielania zamówień, która jest wyjątkowo wykorzystywana w przypadku szczególnie złożonych zamówień, w przypadku których zastosowanie otwartych lub ograniczonych procedur nie pozwala na udzielenie zamówienia, a stosowanie negocjowanych procedur nie jest zasadne. Zamówienie publiczne jest uważane za szczególnie złożone, jeśli instytucje zamawiające nie są w stanie określić obiektywnie specyfikacji technicznych, które są wymagane do realizacji projektu lub nie są w stanie określić prawnego lub finansowego zakresu projektu. Procedura jest bardzo złożona, gdyż ma trzy główne etapy i wiele opcji w tych fazach. Po pierwsze, etap ogłoszenia zobowiązuje instytucje zamawiające do opublikowania ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentu opisowego określającego ich potrzeby i podstawowe wymagania projektu. Po tej fazie i przed rozpoczęciem dialogu konkurencyjnego w celu udzielenia zamówienia instytucje zamawiające mogą, korzystając z dialogu technicznego, szukać lub zaakceptować porady, które mogą być użyte przy przygotowywaniu specyfikacji, pod warunkiem że takie doradztwo nie będzie miało skutku wykluczającego konkurencję. (

preambuła 42, 43, 84 i art. 2, 26, 30, 54, 65, 84 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Dialog rynkowy | Market dialogue

Proces mający na celu interakcję pomiędzy instytucjami zamawiającymi a dostawcami przed rozpoczęciem procedur zamówień publicznych. Poprzez dialog rynkowy instytucje zamawiające dążą do poprawy wiedzy rynkowej, identyfikowania produktów lub usług, których nie można obecnie określić, do określania innowacyjnych rozwiązań oraz do poznania dostawców, ekspertów, doradców innowacji, użytkowników końcowych i innych podmiotów z odpowiednią wiedzą o potrzebach publicznych, które mogą być objęte przyszłymi warunkami zamówień publicznych.

Dokument przetargowy | Procurement document

Dokument sporządzony lub przywoływany przez instytucję zamawiającą do opisu lub określenia elementów zamówienia lub procedury, w tym ogłoszenia o zamówieniu, wstępne ogłoszenia informacyjne, w przypadku gdy są one wykorzystywane jako środek zachęcający do udziału w konkursie, specyfikacje techniczne, dokument opisowy, proponowane warunki umowy, formaty dotyczące prezentacji dokumentów przez kandydatów i oferentów, informacje dotyczące ogólnie obowiązujących zobowiązań i wszelkie dodatkowe dokumenty.

(preambuła 52, 53, 57, 58, 61, 78, 80, 81, 83, 104 i art. 2, 5, 19, 22, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 42, 45, 46, 47, 53, 54, 56, 58, 67, 68, 70, 71, 72, 84 dyrektywy 2014/24/WE)

Dostawca usług w zakresie obsługi zamówień | Procurement service provider

Podmiot publiczny lub prywatny oferujący pomocnicze działania zakupowe na rynku.

(art. 2, 24 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Dostawca usług | Service provider

Osoba fizyczna lub prawna lub podmiot publiczny lub grupa takich osób lub podmiotów, oferująca na rynku wykonanie usług.

(preambuła 23, 25, 28, 29, 33, 35, 71, 73, 114 i art. 2, 24, 64, 76, 79 dyrektywy EU 2014/24/UE)

Dostawca | Supplier

Osoba fizyczna lub prawna lub podmiot publiczny lub grupa takich osób lub podmiotów, oferująca na rynku dostarczanie produktów.

(preambuła 73, 108 i art. 32, 64, 71 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Dynamiczny system zakupów | Dynamic purchasing system

Dynamiczny system zakupów jest w pełni elektronicznym procesem dokonywania bieżących zakupów, jako powszechnie ogólnie dostępnych na rynku, których charakterystyka spełnia wymagania instytucji zamawiającej, jest ograniczona czasowo i otwarta przez cały okres ważności dla każdego wykonawcy , który spełnia kryteria wyboru i złożył ofertę zgodną ze specyfikacją. (preambuła 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71 i art. 5, 34, 35, 36, 37, 39, 50, 51, 55, 58, 84 dyrektywy UE 2014/24/UE)

E

Ekoetykieta | Eco-label

Certyfikat dotyczący kryteriów zarządzania środowiskowego.

(rozporządzenie (WE) nr 1221/2009; rozporządzenie (EC) nr 66/2010 UE w sprawie ekoetykiety i art. 43 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Etykieta | Label

Wszelkiego rodzaju dokument, certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające, że roboty budowlane, produkty, usługi, procesy lub procedury, których dotyczą, spełniają określone wymagania.

(preambuła 74, 75 i artykuły 2, 43 Dyrektywy UE 2014/24/EU)

G

Gaz cieplarniany | Greenhouse gas
 • Gazy atmosferyczne odpowiedzialne za globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne. Głównymi gazami cieplarnianymi są dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i tlenek azotu (N2O). Mniej rozpowszechnionymi (ale bardzo silnymi) gazami cieplarnianymi są fluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF6).
  (glosariusz Konwencji Ramowej ONZ w sprawie Zmian Klimatu)
 • Gazy cieplarniane stanowią grupę gazów przyczyniających się do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych. Protokół z Kioto, porozumienie w sprawie środowiska przyjęte przez wiele stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) w 1997 r. w celu ograniczenia globalnego ocieplenia, obejmuje sześć gazów cieplarnianych:
  • gazy niefluorowane: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), tlenek azotu (N2O)
  • gazy fluorowane: fluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC), heksafluorek siarki (SF6)
 • Ich przeliczenie na równoważniki dwutlenku węgla (lub CO2) umożliwia ich porównywanie oraz określenie ich indywidualnych i całkowitych wkładów w globalne ocieplenie (glosariusz Eurostatu).
Gospodarka oparta na ekologii / Biogospodarka | Bio-based economy / Bioeconomy

Biogospodarka […] obejmuje produkcję odnawialnych zasobów biologicznych i przemianę tych zasobów oraz strumieni odpadów w wartość dodaną produktów, takich jak jedzenie, pasza, bioprodukty oraz bioenergia. Biogospodarka to zrównoważona produkcja i przemiana biomasy w zakresie jedzenia, zdrowia, włókien oraz produktów przemysłowych, a także energii. Odnawialna biomasa obejmuje wszystkie materiały biologiczne, które mogą być użyte jako surowiec.

I

Innowacja lub agenda innowacji | Innovation or Innovation Agenda

Wdrażanie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, usługi lub procesu, w tym, w szczególności, procesu produkcji lub budowy, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji stanowiska pracy lub stosunków zewnętrznych, między innymi w celu pomagania w rozwiązywaniu wyzwań społecznych lub wspierania strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

(preambuła w 47, 48, 74, 95, 123, 124 i art. 2, 31, 70, 76 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Instytucje użyteczności publicznej | Utilities

Podmioty zamawiające działające w sektorze energetycznym, transportowym, wodnym i pocztowym.

(dyrektywa UE 2014/25/UE)

Instytucje zamawiające poniżej szczebla centralnego | Sub-central contracting authorities

Wszystkie instytucje zamawiające, które nie są organami centralnej administracji rządowej.

(art. 2, 4, 6, 26, 28, 48 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Instytucje zamawiające | Contracting authorities

Instytucje zamawiające oznaczająpaństwo, władze regionalne lub lokalne, podmioty prawa publicznego lub związki złożone z co najmniej jednej takiej instytucji lub z co najmniej jednego takiego podmiotu prawa publicznego.

Za Instytucje zamawiające uznaje się również inne podmioty, w sytuacji kiedy otrzymują one na dane zamówienie ponad 50% dotacji od państwa lub innych instytucji zamawiających. Instytucje zamawiające obejmują również rządy państw-sygnatariuszy porozumienia o zamówieniach rządowych (GPA) Światowej Organizacji Handlu

(najważniejszymi zapisami są preambuła 10 i art. 1, 2 dyrektywy UE 2014/24/UE)

J

Jednolity europejski dokument zamówienia | European Single Procurement Document (ESPD)

Oficjalne oświadczenie wykonawcy składające się z deklaracji własnej jako wstępnego dokumentu zastępującego zaświadczenia wydane przez organy publiczne lub osoby trzecie, że nie ma zastosowania podstawa wykluczenia lub że spełnione są odpowiednie kryteria wyboru, a także że istotne informacje, wymagane przez instytucję zamawiającą są dostarczane.

(preambuła 84 i art. 59 dyrektywy UE 2014/24/UE i rozporządzenie nr 2016/7/UE)

K

Kandydat | Candidate

Oznacza wykonawcę, który ubiegałsięo zaproszenie lub zostałzaproszony do udziału w procedurze ograniczonej, procedurze konkurencyjnej z negocjacjami, procedurze negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji, dialogu konkurencyjnym lub partnerstwie innowacyjnym

(preambuła 67, 80, 81, 82, 84, 101 i art. 2, 5, 21, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 41, 54, 55, 58, 59, 65, 66, 72, 80, 82, 84 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Kluczowe wskaźniki efektywności | Key Performance Indicators (KPIs)

Jakościowe lub ilościowe pomiary umownie związane z efektywnością kontraktu.

Kompetencje techniczne | Technical expertise

Kompetencje techniczne i zawodowe wykonawców można potwierdzić w dokumentacji wskazującej personel techniczny lub podmioty techniczne związane bezpośrednio lub pośrednio z wykonawcą. Należy zwrócić uwagę na podmioty odpowiedzialne za kontrolę jakości. W przypadku zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych, można wykazać techniczne i zawodowe kompetencje wykonawcy , podając informacje o osobach, z którymi kontrahent może współpracować w celu wykonania robót budowlanych.

Możliwości techniczne wykonawców mogą być również udokumentowane za pomocą opisu obiektów technicznych, środków i systemów stosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia kontroli jakości. Istotny do wykazania potencjału technicznego jest opis obiektów badawczo-rozwojowych.

W zakresie usług, robót i projektów budowlanych kompetencje techniczne wykonawców można udokumentować poprzez oświadczenie dotyczące średniorocznego zatrudnienia wykonawcy oraz liczby pracowników z kadry kierowniczej z ostatnich trzech lat. Ponadto instytucje zamawiające mogą zażądać również oświadczenia o narzędziach, zakładzie lub wyposażeniu technicznym wykonawcy, które mają być wykorzystane do realizacji zamówienia.

(art. 60 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Kompleksowe kryteria GPP | Comprehensive GPP criteria

Kryteria, które uwzględniają więcej aspektów lub wyższe poziomy ekologiczności, do wykorzystania przez organy, które chcą bardziej wspierać cele w zakresie środowiska i innowacji.

(komunikat „Zamówienia publiczne na rzecz lepszego środowiska” kryteria COM/2008 i UE dotyczące GPP dla 20 grup produktów)

Kompleksowe kryteria środowiskowe | Comprehensive Environmental Criteria

Kryteria, które uwzględniają więcej aspektów lub wyższe poziomy oddziaływania na środowisko, do wykorzystania przez organy, które chcą bardziej wspierać cele w zakresie środowiska i innowacji.

(komunikat „Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska” kryteria COM/2008 i UE dotyczące GPP dla 20 grup produktów)

Komponent pochodzenia biologicznego / komponent z biomasy | Bio-based content / biomass content

Frakcja lub część produktu uzyskana z biomasy (CEN/TC 411 2014).

W kwestii komponentu z biomasy istotne jest to, że w przeciwieństwie do biowęgla zawiera on całą zawartość biomasy wliczając tlen, wodór i inne molekuły pochodzące z biomasy, a nie tylko węgiel.

koncesja na roboty budowlane | Public works concessions

Koncesją na roboty budowlane jest zamówienie tego samego rodzaju, jak zamówienie na wykonanie robót budowlanych, z wyjątkiem faktu, że wynagrodzeniem jest albo wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy, albo takie prawo wraz z płatnością;.

(preambuła 11,18,19,20, 23, 68 i art. 1, 5 (1b) dyrektywy UE 2014/23/UE)

Koncesje na usługi | Public service concessions

Koncesją na usługi jest umowa tego samego typu, co umowa o świadczenie usług publicznych, z tą różnią, że wynagrodzeniem jest albo wyłącznie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy, albo takie prawo wraz z płatnością.

(preambuła 11,18,19,29,23, 68 i art. 1, 5 (1a) dyrektywy UE 2014/23/UE)

Konkursy projektów | Design contests

Konkursy oznaczają procedury, które umożliwiają instytucji zamawiającej nabycie planu lub projektu wybranego przez sąd konkursowy po przeprowadzeniu postępowania konkursowego z przyznaniem lub bez przyznania nagród, przede wszystkim w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego, architektury oraz inżynierii lub przetwarzania danych.

(preambuła 120 i art. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 15, 17, 22, 78-82 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Konsultacje rynkowe | Market consultation

Integralna część procesu zamówień publicznych, rozpoczynająca się zwykle od wstępnego ogłoszenia informacyjnego (PIN) w OJEU (Official Journal of the European Union), w którym instytucje zamawiające określają swoje wymagania w zakresie zamówień publicznych. Publikacja konsultacji rynkowych za pośrednictwem wstępnego ogłoszenia informacyjnego (PIN) opisuje proces konsultacji ze strony instytucji zamawiających i zapowiada nadchodzące zamówienia publiczne. Celem konsultacji rynkowych jest udzielenie pomocy instytucjom zamawiającym w określeniu stanu obecnych i przyszłych rynków w odniesieniu do ich specyfikacji i potrzeb oraz pomoc dostawcom, wykonawcom, dostawcom usług i koncesjonariuszom poprzez dostarczanie informacji na temat przewidywanych wymagań instytucji zamawiających, które będą stosowane w procesie udzielania zamówień.

(art. 40 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Koszt cyklu życia | Life Cycle Costing (LCC)

Koszt cyklu życia jest kryterium udzielania zamówienia, obejmującym niektóre lub wszystkie koszty całego cyklu życia produktu, usługi lub robót budowlanych:

 • Koszty, ponoszone przez instytucję zamawiającą lub innych użytkowników, takie jak:
  • Koszty nabycia,
  • Koszty użytkowania, takie jak zużycie energii i innych zasobów,
  • Koszty utrzymania,
  • Koszty zakończenia cyklu życia, takie jak koszty segregacji i recyklingu
 • Koszty związane ze środowiskiem zewnętrznym związane z produktem, usługą lub robotami budowlanymi w trakcie ich cyklu życia, pod warunkiem ustalenia ich wartości pieniężnej i zweryfikowania; takie koszty mogą obejmować koszty emisji gazów cieplarnianych oraz inne emisje zanieczyszczeń i inne koszty łagodzenia zmian klimatu.

(preambuła 92, 95, 96, 129 i art. 67, 68 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Kryteria EU GPP | EU GPP (green public procurement) criteria

Kryteria mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla wykonawców oraz administracji publicznej wdrażających zielone zamówienia publiczne.

(zamówienia publiczne na rzecz lepszego środowiska COM (2008) 400 wersja ostateczna)

Kryteria wyboru | Selection criteria

Kryteria dotyczące następujących spraw:

 • Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej;
 • Sytuacja ekonomiczno-finansowa;
 • Możliwości techniczne i zawodowe.

(preambuła 63, 64, 66, 84, 128 i art. 34, 35, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 80 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Kryteria wykluczenia | Exclusion Criteria

Przyczyny automatycznego wykluczenia:

 • Terroryzm lub wykroczenia związane z działalnością terrorystyczną
 • Pranie brudnych pieniędzy lub finansowanie terrorystów
 • Praca dzieci
 • Handel ludźmi
 • Udział w organizacji przestępczej
 • Korupcja
 • Oszustwo przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej

Przyczyny do potencjalnego wykluczenia:

 • Postępowanie upadłościowe lub obowiązkowa likwidacja lub zarząd komisaryczny
 • Uchybienia zawodowe lub poważne fałszywe oświadczenia
 • Naruszenie prawa socjalnego, ochrony środowiska lub prawa pracy
 • Niepłacenie składek na ubezpieczenie społeczne
 • Niewypełnienie obowiązków związanych z zapłatą podatków
 • Niewłaściwy wpływ
 • Porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji
 • Zakłócenie konkurencji ze względu na wcześniejsze zaangażowanie
 • Konflikty interesów
 • Istotne lub trwałe braki w realizacji wcześniejszych umów

(preambuła 39, 40, 84, 85, 100, 101, 105 i art. 41, 56, 57, 59, 60, 63, 71 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Kryteria zielonych zamówień publicznych | Green Public Procurement (GPP) criteria

Kryteria GPP zostaną, co do zasady, sformułowane jako minimalne specyfikacje techniczne, które muszą spełniać wszystkie oferty. Niektóre kryteria GPP mogą zostać również sformułowane jako środowiskowe kryteria udzielania zamówień w celu dodatkowego stymulowania w zakresie ochrony środowiska bez konieczności obowiązkowego stosowania, a zatem bez wykluczenia rynku produktów, które nie osiągnęły proponowanego poziomu.

(komunikat „Zamówienia publiczne na rzecz lepszego środowiska” kryteria COM/2008 i kryteria UE GPP dla 20 grup produktów).

M

Materiał odnawialny | Renewable material

Materiał, który składa się z biomasy i może być ciągle uzupełniany.

(CEN/TC 411 2014)

Materiał pochodzenia biologicznego | Bio-based material

Materiał całkowicie lub częściowo uzyskany z biomasy.

Materiał | Material

Substancja wykorzystywana przez ludzi w ich praktycznych działaniach.

N

Najkorzystniejsza ekonomicznie oferta | Most economically advantageous tender (MEAT)

Najkorzystniejsza ekonomicznie oferta opiera się o szereg czynników i warunków wybranych przez podmiot zamawiający dla danego zamówienia. Czynniki te obejmują:

 • cenę,
 • koszty, przy zastosowaniu podejścia opartego na efektywności kosztowej, takich jak obliczanie kosztów cyklu życia;
 • najlepszy stosunek ceny do jakości (BPQR, oceniony na podstawie kryteriów udzielenia zamówień związanych z przedmiotem zamówienia);
 • organizację, kwalifikacje i doświadczenie personelu realizującego zamówienie, jeśli mogą one znacznie wpłynąć na jakość wykonania zamówienia.

(preambuła 89, 90, 92, 96 i art. 35, 56, 67 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Najlepszy stosunek jakości do ceny | Best Price Quality Ratio (BPQR)

Zbiór kryteriów wliczając aspekty jakościowe, środowiskowe lub społeczne, związanych z przedmiotem rozpatrywanego zamówienia publicznego. Zestaw kryteriów włącznie z aspektami jakościowymi, środowiskowymi lub społecznymi, powiązanych z tematyką zamówień publicznych. Kryteria takie mogą składać się na przykład z:

 • jakości, wliczając wartości techniczne, estetyczne i funkcjonalne, dostępność dla wszystkich użytkowników, cechy społeczne, środowiskowe i innowacyjne nowatorskie oraz komeccjalizację i jej warunki;
 • organizacji, kwalifikacji oraz doświadczenia personelu wyznaczonego do przeprowadzenia zamówienia, gdzie jakość personelu może mieć istotny wpływ na poziom wyników umowy;
 • serwisu posprzedażowego i pomocy technicznej, warunków dostawy, takich jak data dostawy, proces oraz czas dostawy, a także termin wykonania.

(preambuła 49, 89, 90, 92 i art. 30, 31, 35, 67, 76 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Normy zapewnienia jakości | Quality assurance standards

Dowodem spełnienia standardów zapewnienia jakości przez wykonawców może być wystawienie certyfikatów sporządzanych przez niezależne organy potwierdzające zgodność wykonawcy z europejskimi standardami zapewnienia jakości. W przypadku, gdy wykonawca nie może przedstawić takiej dokumentacji, instytucje zamawiające muszą uznać równoważne certyfikaty od organów mających siedzibę w państwach członkowskich, a także zaakceptować inne dokumenty równoważnych środków zapewnienia jakości od wykonawców.

(art. 62 dyrektywy UE 2014/24/UE)

NUTS | NUTS

Nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych jest hierarchicznym systemem podziału terytorium gospodarczego UE w celu:

 • Zbierania, opracowywania i ujednolicania europejskich statystyk regionalnych;
 • Wykonywania analiz społeczno-ekonomicznych dla regionów.

NUTS 1: główne regiony społeczno-gospodarcze

NUTS 2: podstawowy region stosowania polityk regionalnych

NUTS 3: małe regiony dla konkretnych diagnoz

(art. 2 dyrektywy UE 2014/24/UE i rozporządzenie nr 1059/2003 wraz ze zmianami)

O

Obiekt budowlany | Work

Obiekt budowlany oznacza wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samodzielnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

(art. 2 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Obliczanie wartości zamówienia | Contract Value calculation

Obliczanie szacunkowej wartości zamówień publicznych, umów ramowych i dynamicznych systemów zakupów opiera się na całkowitej kwocie należnej, bez VAT, szacowanej przez instytucję zamawiającą.

(preambuła 20, 42, 83, 107 i art. 5, 58, 72 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Ocena cyklu życia | Life Cycle Assessment (LCA)
 • Wybór i ocena wielkości wejściowych, wyjściowych i potencjalnych oddziaływań produktu na środowisko w jego całym cyklu życia. (EN-ISO 14040:2006; EN-ISO 14044:2006)
 • Badanie i ocena wpływu na środowisko danego produktu lub usługi spowodowanego lub wymaganego przez jego istnienie.

(preambuła 74, 95, 96, 97 dyrektywy EU 2014/24/UE)

Oferent | Tenderer

Wykonawca, który złożył ofertę, jest nazywany "oferentem".

(art. 2 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Oficjalne listy zatwierdzonych wykonawców | Official lists of approved economic operators

Oficjalne listy zatwierdzonych wykonawców, dostawców lub usługodawców istnieją po to, by pomóc instytucjom zamawiającym w przeprowadzaniu jakościowej oceny oferentów i kandydatów w procedurach zamówień publicznych. Rejestracja w oficjalnych listach zatwierdzonych wykonawców może zostać udokumentowana poprzez wystawienie świadectwa, które musi zawierać informacje o podstawach rejestracji na liście i klasyfikacji podanej na tej liście. Warunki rejestracji na takich listach muszą odzwierciedlać indywidualną sytuację kandydata lub oferenta w zakresie jego udziału w organizacji przestępczej, korupcji, oszustwach, praniu brudnych pieniędzy, bankructwie, likwidacji, poddaniu zarządowi przymusowemu, wykroczeniach zawodowych, składaniu poważnych nieprawdziwych oświadczeń, zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, sytuacji ekonomiczno-finansowej, zdolności technicznych i zawodowych, standardów zapewniania jakości oraz, w stosownych przypadkach, norm zarządzania środowiskiem. Rejestracja w zatwierdzonych listach nie może stanowić domniemania przydatności zarejestrowanych przedsiębiorstw, z wyjątkiem warunków, na których opiera się ich rejestracja.

(art. 64 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia | Contract award notices

Instytucje zamawiające, które udzieliły zamówienia publicznego lub zawarły umowę ramową, muszą zawiadomić o wyniku procedury przetargowej nie później niż 48 dni po udzieleniu zamówienia lub zawarciu zamówienia ramowego. W przypadku zamówień ramowych instytucje zamawiające nie są zobowiązane do przesłania zawiadomienia o wynikach procedury udzielania zamówień dla każdego zamówienia opartego na tej umowie. Instytucje zamawiające muszą złożyć zawiadomienie o wyniku udzielenia zamówień na podstawie dynamicznego systemu zakupów w ciągu 48 dni od daty udzielenia zamówienia.

(art. 50 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Ogłoszenia o zamówieniu | Contract notices

Instytucje zamawiające, które chcą udzielić zamówienia publicznego lub podpisać umowę ramową w drodze procedury otwartej lub ograniczonej, negocjowanych procedur z uprzednim ogłoszeniem lub poprzez procedury dialogu konkurencyjnego, muszą zgłosić swój zamiar, publikując ogłoszenie o zamówieniu. Ponadto, gdy instytucje zamawiające chcą utworzyć dynamiczny system zakupów, muszą opublikować ogłoszenie o zamówieniu. W przypadku zamówień na podstawie dynamicznego systemu zakupów, instytucje zamawiające muszą opublikować uproszczone ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zamówieniu musi być opublikowane w całości w oficjalnym języku UE wybranym przez instytucję zamawiającą, przy czym ta oryginalna wersja językowa stanowi jedyny tekst autentyczny. Podsumowanie ważnych elementów każdego ogłoszenia musi zostać opublikowane w pozostałych językach urzędowych. Koszt publikacji takich ogłoszeń ponosi Komisja Europejska.

(art. 49 dyrektywy UE 2014/24/UE)

P

Paliwo | Fuel

Nośnik energii przeznaczony do przetwarzania w energię, który może znajdować się w stanie ciekłym, stałym lub gazowym. (FAO 2004 & CEN/TC 411 2012)

W kontekście biogospodarki termin ten jest przede wszystkim używany do paliw ciekłych (benzyna i olej napędowy), a paliwa gazowe i stałe nie są zwykle zaliczane.

Partnerstwo innowacyjne | Innovation partnership

Procedura udzielania zamówień mająca na celu pracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych oraz późniejszy zakup dostaw, usług lub robót budowlanych będących wynikiem tych prac, pod warunkiem że odpowiadają one założonym na wstępie poziomom wydajności . Partnerstwo innowacyjne jest ustrukturyzowane w kolejne fazy, w których występują pośrednie cele, płatności i opcje wyłączeń.

(preambula 49, 84 i art. 2, 5, 26, 31, 54, 65 dyrektywy UE 2014/24/UE).

Pasza | Feed

Pasza (lub materiały paszowe) to wszelkiego rodzaju substancje lub produkty, także dodatki, przeznaczone do naturalnego karmienia zwierząt bez wględu na to, czy są przetworzone, częściowo przetworzone czy nieprzetworzone.

(Glosariusz Eurostatu, Źródło: Rozporządzenie 178/2002 z 28 stycznia 2002 ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności)

Pisemnie lub na piśmie | Written or in writing

Wyrażenie zawierające słowa lub ilustracje, które można odczytać odtworzyć oraz przekazywać, włącznie z informacjami przesyłanymi i zapisywanymi z wykorzystaniem środków elektronicznych.

(preambuła 18 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Plastiki pochodzenia biologicznego | Bio-based plastic

Plastiki pochodzenia biologicznego to plastiki wyprodukowane z odnawialnych surowców. Niekoniecznie są one biodegradowalne. Plastiki pochodzenia biologicznego składają się (częściowo) z (odnawialnych) surowców pochodzenia biologicznego.

Pochodzenia biologicznego | Bio-based
 • Uzyskane z biomasy. (CEN/TC 411 2014)
 • Składające się lub uzyskane w całości lub częściowo z produktów biologicznych pochodzących z biomasy (wliczając rośliny, zwierzęta, materiały morskie lub leśne).
Podmiot prawa publicznego | Body governed by public law

Jednostka prawa publicznego oznacza podmiot, który posiada wszystkie poniższe cechy: Po pierwsze, zostałutworzony w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego; po drugie, posiada osobowość prawną; po trzecie, jest finansowany w przeważającej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne podmioty prawa publicznego; bądźjego zarząd podlega nadzorowi ze strony tych władz lub podmiotów; bądźponad połowa członków jego organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez państwo, władze regionalne lub lokalne, lub przez inne podmioty prawa publicznego.

(preambuła 10, 29, 32 i art. 2 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Podstawowe kryteria GPP | Core GPP criteria

Podstawowe kryteria GPP mają na celu ułatwienie stosowania GPP, koncentrując się na kluczowych obszarach ekologiczności produktu i mają na celu ograniczenie do minimum kosztów administracyjnych dla firm.

(komunikat „Zamówienia publiczne na rzecz lepszego środowiska” kryteria COM/2008 i UE dotyczące GPP dla 20 grup produktów)

Podstawowe kryteria środowiskowe | Core Environmental Criteria

Kryteria mające na celu otwarcie kluczowych obszarów działania środowiskowego produktu i mające na celu ograniczenie do minimum kosztów administracyjnych dla firm.

(komunikat „Zamówienia publiczne na rzecz lepszego środowiska” kryteria COM/2008 i UE dotyczące GPP dla 20 grup produktów)

Polimer | Polymer

Substancja złożona z makromelkuł.

Pomocnicze działania zakupowe | Ancillary purchasing activities

Oznaczają działania polegające na zapewnieniu wsparcia dla działań zakupowych, w szczególności w następujących formach:

a) infrastruktury technicznej umożliwiającej instytucjom zamawiającym udzielanie zamówień publicznych lub zawieranie umów ramowych na roboty budowlane, dostawy lub usługi;

b) doradztwa dotyczącego prowadzenia lub planowania postępowańo udzielenie zamówienia publicznego;

c) przygotowania postępowańo udzielenie zamówienia i zarządzania nimi w imieniu i na rzecz danej instytucji zamawiającej;

(preambuła 70 i artykuł 2 Dyrektywy UE 2014/24/UE)

Porozumienie w sprawie zamówień rządowych | Agreement on Government Procurement

Porozumienie funkcjonujące w ramach Światowej Organizacji Handlu gwarantujące otwarty, sprawiedliwy i przejrzysty dostęp do rynku zamówień publicznych.

(preambuła 17 i art. 6 dyrektywy UE 2014/24/EU)

Próg dla zamówień publicznych | Threshold for public contracts

Dyrektywa zamówień publicznych jest stosowana do zamówień publicznych, które zawierają wartość bez podatku od wartości dodanej (VAT) szacowaną na równą lub większą niż określone progi.

 • 5 186 000 EUR na zamówienia publiczne na roboty budowlane;
 • 134 000 EUR na zamówienia publiczne na dostawy i usługi udzielane przez władze centralne i konkursy na projekty organizowane przez takie organy;
 • 207 000 EUR w przypadku zamówień publicznych na dostawy i usługi udzielanych przez instytucje zamawiające poniżej szczebla centralnego i konkursów projektów organizowane przez takie organy;
 • 750 000 EUR w przypadku zamówień publicznych na usługi społęczne i inne szczególne usługi.

(preambuła 18, 19, 107, 114, 115, 116, 117, 129, 134 i art. 1, 4, 5, 6, 17, 74, 78, 85 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Procedura konkurencyjna z negocjacjami | Competitive procedures with negotiations (CPN)

Negocjacyjne procedury z uprzednim powiadomieniem o wyborze kandydatów w dwóch rundach. W pierwszej rundzie wszyscy zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty, a instytucja zamawiająca wybiera spośród kandydatów tych, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji. W drugiej rundzie odbywają się negocjacje z kandydatami i wybierany jest zwycięzca przetargu. Minimalna liczba kandydatów, którzy mają zostać wybrani, wynosi trzech, pod warunkiem, że liczba odpowiednich (spełniających kryteria) kandydatów jest wystarczająca.

(preambuła 42, 43, 44, 45, 49 i art. 2, 26, 29, 48, 65 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Procedury negocjacyjne bez uprzedniego powiadomienia | Negotiated procedures without prior notification

Procedury negocjacyjne bez wcześniejszego powiadomienia mogą być przeprowadzane w jednej rundzie. Instytucje zamawiające mogą wybrać dowolnego wykonawcę, rozpocząć negocjacje bezpośrednio z nim i udzielić mu zamówienia. Dyrektywa przewiduje tylko kilka zasad, z którymi ta procedura musi być zgodna. Nie jest wymagane wcześniejsze powiadomienie w dzienniku urzędowym. Podstawy korzystania z procedury negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia:

 • Badania i rozwój;
 • Przyczyny techniczne i artystyczne;
 • Przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych;
 • Bardzo nagła potrzeba spowodowana nieprzewidywalnymi zdarzeniami, które są niezależne od instytucji zamawiającej;
 • Dodatkowe dostawy lub roboty budowlane, które w przypadku normalnego przetargu mogłyby powodować niewspółmierne trudności techniczne i eksploatacyjne.

(preambuła 50, 80, 120 i art. 2, 26, 32, 75, 84 dyrektywy EU 2014/24/UE)

Procedury negocjacyjne | Negotiated procedures

Procedury negocjacyjne są to procedury udzielania zamówień publicznych, w ramach których instytucje zamawiające konsultują się z wybranymi przez siebie wykonawcami i negocjują z jednym lub kilkoma z nich warunki zamówienia. Istnieją dwie różne procedury negocjacyjne: i) konkurencyjne procedury negocjacyjne z uprzednim powiadomieniem oraz ii) procedury negocjacyjne bez uprzedniego powiadomienia.

(preambuła 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 80, 82, 84, 120 i art. 2, 26, 29, 30, 31, 32, 48, 54, 55, 65, 75, 84 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Procedury ograniczone | Restricted procedures

Procedurami ograniczonymi są procedury udzielania zamówień publicznych, w których tylko podmioty zaproszone przez zamawiającego mogą składać oferty. Wybór zwycięskiej oferty zwykle odbywa się w dwóch rundach. W pierwszej rundzie wszyscy zainteresowani wykonawcy mogą zgłosić swoje zainteresowanie, a instytucja zamawiająca wybiera spośród kandydatów tych, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. W zasadzie, minimalna liczba kandydatów do wyboru wynosi pięć. W drugiej turze są składane oferty i następuje wybór zwyciężcy.

(preambuła 42, 44, 46, 63, 84 i art. 26, 28, 32, 34, 35, 48, 54, 65 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Procedury otwarte | Open procedures

Procedury otwarte to procedury, w których każdy zainteresowany dostawca, wykonawca lub usługodawca może złożyć ofertę.

(art. 27, 32, 56, 57 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Produkt pochodzenia biologicznego | Bio-based product

Produkt całkowicie lub częściowo uzyskany z biomasy.

Bioprodukt normalnie charakteryzuje się zawartością biowęgla lub składników pochodzenia biologicznego. W celu ustalenia i uznania zawartości biologicznej i zawartości biowęgla patrz odpowiednia norma CEN/TC 411.

Produkt może być materiałem pośrednim, częściowo ukończonym lub gotowym produktem.

(CEN/TC 411 2014)

Produkt pośredni | Intermediate product

Wynik procesu jednostkowego, który jest wkładem do innych jednostkowych procesów, które wymagają dalszej transformacji w systemie.

(EN-ISO 14040; EN-ISO 14044)

Produkt uboczny | By-product

Incydentalny lub wtórny produkt uzyskany w trakcie produkcji lub syntezy innego produktu.

Produkt | Product
 • Substancja, materiał lub przedmiot powstały w wyniku procesu produkcyjnego. (CEN/TC 411 2014)
 • Wszelkie towary lub usługi. (EN-ISO 14040, EN-ISO 14044 - dostosowane wg ISO 14021: 1999 i ISO 9000: 2005).
Produkty nieżywnościowe | Non-food

Oficjalna definicja “produktów nieżywnościowych” nie istnieje. Ogólnie chodzi o wszystkie rodzaje użycia produktów z wyjątkiem żywności (i pasz).

Przedmiot zamówienia | Subject-matter of contract

Kryteria odnoszące się do robót, dostaw lub usług, które mają być świadczone w ramach zamówienia na dowolnym etapie cyklu życia, w tym czynniki związane z:

 • szczególnym procesem produkcji, dostarczania lub obrotu tymi robotami budowlanymi, dostawami lub usługami;
 • konkretnym procesem na etap cyklu życia;

nawet jeśli takie czynniki nie stanowią części ich materialnej substancji.

(preambuła 8, 67, 75, 78, 83, 92, 98, 104 i art. 3, 16, 29, 33, 35, 42, 43, 45, 46, 58, 67, 70, 84 dyrektywy UE 2014/24/UE)

R

Rolnictwo | Agriculture

Rolnictwo to nauka, sztuka lub czynność uprawiania gleby, uprawiania roślin i hodowania zwierząt gospodarskich oraz w różnym stopniu przygotowywania i marketingu uzyskanych produktów.

S

Scentralizowane działania zakupowe | Centralised purchasing activities

Działania prowadzone w sposób ciągły w jednej z następujących form:

 • nabycie towarów lub usług przeznaczonych dla instytucji zamawiających.
 • udzielanie zamówień publicznych lub zawieranie umów ramowych na roboty budowlane, dostawy lub usług przeznaczone dla instytucji zamawiających.
(preambuła 70 i art. 2, 37, 39, dyrektywy UE 2014/24/UE)
schemat ekozarządzania i audytu | Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

System zarządzania środowiskiem potwierdzający zgodność z normami lub systemami zarządzania środowiskowego.

(art. 45 rozporządzenia (CE) nr 1221/2009)

Sektorowe zamówienia publiczne | Public Sector Procurement

Dyrektywa w sprawie zamówień sektora publicznego ma zastosowanie dla zamówień publicznych między wykonawcami a instytucjami zamawiającymi.

Specyfikacje oparte na wymaganiach wydajnościowych | Performance-based specifications

Kryteria dotyczące następujących spraw:

 • względy społeczne, takie jak dostawa lub wykorzystanie produktów do promowania sprawiedliwego handlu; wymóg, aby produkt był uczciwego pochodzenia; wymóg zapłacenia producentom minimalnej ceny; środki na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy; środki na rzecz zwiększonego udziału kobiet na rynku pracy oraz godzenia pracy i życia prywatnego; rekrutacja osób znajdujących się w gorszym położeniu życiowym; środki mające na celu ochronę zdrowia pracowników zaangażowanych w proces produkcyjny; promowanie integracji społecznej osób znajdujących się w gorszej sytuacji lub członków słabszych grup społecznych; zatrudnienie osób poszukujących pracy przez długi czas; wdrożenie środków szkoleniowych dla osób bezrobotnych lub młodych;
 • względy środowiskowe, takie jak dostawa, pakowanie i utylizacja produktów, a także w odniesieniu do zamówień na roboty budowlane i usługi, minimalizowanie ilości odpadów lub efektywne gospodarowanie zasobami; wymogi dotyczące toksycznych substancji chemicznych w przemyśle, wymóg świadczenia usług za pomocą maszyn energooszczędnych, ochrony środowiska lub opieki nad zwierzętami

(preambuła 3, 32, 37, 74, 90, 94, 97, 98, 99, 104 i art. 43, 44, 70, 71, 72, 73 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Specyfikacje techniczne | Technical specifications

Specyfikacje techniczne do zamówień publicznych muszą być sformułowane:

 • z uwzględnieniem obowiązujących krajowych przepisów technicznych, które są zgodne z prawej UE;
 • przez odniesienie, w kolejności preferencji, do krajowych norm przenoszących normy europejskie, europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne lub gdy powyższe specyfikacje techniczne nie istnieją, w odniesieniu do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych dotyczących projektowania, obliczania i wykonywania robót oraz używania produktów.
 • przez odniesienie do wymagań w zakresie parametrów i funkcjonalności, które mogą obejmować właściwości środowiskowe.
 • poprzez odniesienie do szczegółowych specyfikacji, określonych przez europejskie lub krajowe ekoetykiety opracowane na podstawie informacji naukowych i przyjętych zgodnie z procedurami dostępnymi wszystkim zainteresowanym stronom.
 • poprzez odniesienie do odpowiednich środków dokumentacji, takich jak dokumentacja techniczna producenta lub raport z badań przeprowadzonych przez uznane organy, takie jak laboratoria testujące i kalibracyjne oraz jednostki certyfikujące i kontrolne.

Każdemu odniesieniu musi towarzyszyć słowo "lub równoważne";

Specyfikacje techniczne muszą być określone w dokumentacji zamówienia, na przykład w ogłoszeniach, dokumentach lub w dokumentach dodatkowych. W miarę możliwości, należy określić takie specyfikacje techniczne, aby uwzględnić kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych lub zaprojektować je dla wszystkich użytkowników.

(preambuła 3, 71, 74, 76, 77, 81, 90, 92, 99 i art. 2, 26, 29, 31, 35, 36, 42, 43, 44 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Surowiec / zasoby surowcowe | Raw material / feedstock

Materiał pierwotny lub wtórny wykorzystywany do produkcji produktów.

(EN-ISO 14040; EN-ISO 14044)

W kontekście bioekonomii najczęściej określenie surowiec jest używane jako synonim zasobów surowcowych.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa wykonawców | Economic and financial standing of economic operators

Udokumentowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej wykonawcy może być dostarczone za pomocą odpowiednich oświadczeń banków lub, w stosownych przypadkach, dokumentów dotyczących odpowiedniego ubezpieczenia wykonywania działalności lub poprzez przedstawienie bilansów lub wyciągów z bilansów, jeśli publikacja bilansu jest wymagana zgodnie z prawem kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, lub deklaracji wykazującej całkowite obroty podmiotu. Okres, który takie deklaracje powinny obejmować, może wynosić maksymalnie ostatnie trzy lata obrotowe.

(preambuła 15 i art. 19, 58, 60, 63 dyrektywy 2014/24/UE)

T

Testowanie rynku | Market testing

Udział wykonawców na etapach przygotowawczych zamówienia publicznego.

Trwałość | Durability

Zdolność produktu do zachowania jego właściwości w określonych warunkach. (CEN/TC 411 2014)

Warunki obejmują kilka obszarów w zależności od produktu, takiego jak zużycie, ciśnienie, uszkodzenie lub trwałość pod wpływem promieniowania UV.

Tworzywo sztuczne | Plastic

Ogólny termin używany w przypadku materiałów polimerowych, które mogą zawierać inne substancje w celu poprawy właściwości lub obniżenia kosztów.

(Vert i in. 2012)

U

Umowa ramowa | Framework agreement

Umowa ramowa jest umową między jedną lub kilkoma instytucjami zamawiającymi a jednym lub kilkoma wykonawcami, której celem jest określenie warunków regulujących zamówienia, które mają być przyznane w danym okresie, w szczególności w odniesieniu do ceny oraz, ewentualnie, planowanych ilości.

(preambuły 57, 60, 61, 62, 68, 69, 71, 81, 82 i art. 2, 5, 33, 35, 36, 37, 39, 50, 55, 58, 59, 72, 84 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Uproszczone powiadomienie w sprawie zamówienia | Simplified contract notice

Uproszczone ogłoszenie w sprawie zamówienia jest zawiadomieniem stosowanym w dynamicznym systemie zakupów i musi zawierać następujące informacje: kraj, nazwa i adres e-mailowy instytucji zamawiającej, numer publikacji publikacji ogłoszenia o zamówieniu w dynamicznym systemie zakupów, adres e-mailowy, pod którym dostępna jest specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów, przedmiot zamówienia i opis według numerów referencyjnych nomenklatury CPV oraz ilość lub zakres zamówienia, które ma zostać przyznane w ramach czasowych na składanie ofert.

(art. 34 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Użycie materiałów / przemysłowe użycie materiałów | Material use / Industrial Material use

W "użyciu materiałów" biomasa służy jako surowiec do produkcji (przemysłowej) wszelkiego rodzaju towarów, a także ich bezpośredniego wykorzystania w produktach. Jest to wyraźne odróżnienie od użycia energii, w którym biomasa służy wyłącznie jako źródło energii.

W

Warianty | Variants

Warianty jako alternatywne oferty przetargowe składane przez wykonawców, które to oferty spełniają minimalne wymagania techniczne dla produktów lub usług i zostały zaakceptowane przez instytucję zamawiającą w dokumentacji zamówienia i tylko wówczas, gdy kryterium wyboru jest ekonomicznie najkorzystniejsza oferta.

(preambuła 48 i art. 45 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Warunki dotyczące podatków, ochrony środowiska, przepisów dotyczących zatrudnienia i warunków pracy | Conditions relating to taxes, environmental protection, employment protection provisions and working conditions

Instytucje zamawiające mogą zwrócić się do wykonawców o oświadczenie, że podczas sporządzania oferty przetargowej uwzględnili zobowiązania w zakresie przestrzegania przepisów podatkowych, ochrony środowiska, ochrony zatrudnienia i warunków pracy, które obowiązują w ich państwie członkowskim.

Warunki realizacji zamówienia | Conditions on Contractual performance

Instytucje zamawiające mogą wymagać od wykonawców wskazania części zamówienia, jaką zamierza zlecić podwykonawcom z podaniem ewentualnych podwykonawców, bez ograniczenia odpowiedzialności głównego wykonawcy.

(preambuła 3, 32, 37, 74, 90, 94, 97, 98, 99, 104 i art. 43, 44, 70, 71, 72, 73 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Warunki społeczno-gospodarcze | Socio-economic conditions

Instytucje zamawiające mogą ustanowić szczególne warunki dotyczące realizacji zamówienia, w szczególności dotyczące kwestii społecznych i środowiskowych.

(preambuła 37, 40, 41, 45, 47, 75, 88, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 101, 104, 105, 123, 128 i art. 18, 42, 43, 62, 67, 68, 70 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Wcześniejsze doświadczenia wykonawców | Previous experience of economic operators

W przypadku zamówień na usługi i dostawy, potwierdzenie zdolności technicznej można dostarczyć w formie wykazu najważniejszych dostaw lub usług z ostatnich trzech lat, z kwotami, datami i odbiorcami - publicznymi lub prywatnymi takich dostaw i usług. Potwierdzenie wykonania dostaw i usług musi nastąpić za pomocą zaświadczeń wydanych lub podpisanych przez właściwy organ, w przypadku gdy odbiorca był jednocześnie instytucją zamawiającą. Jeśli odbiorca jest prywatnym nabywcą, potwierdzenia muszą być dostarczone w formie zaświadczenia nabywcy. Jeśli nabywca nie może dostarczyć zaświadczenia, oświadczenie wykonawcy powinno być wystarczającym potwierdzeniem wcześniejszych doświadczeń w zakresie zdolności technicznych.

(preambuła 94 i art. 58, 63, 67 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Wspólne i scentralizowane zamówienia | Joint and Centralized procurement

Zdolność i swoboda ze strony instytucji zamawiających w zakresie zamówień na produkty lub usługi oraz zaprojektowanie i realizację zamówień na roboty budowlane, które mogą być przyznawane wspólnie. Decyzja o udzieleniu wspólnego zamówienia musi być uzasadniona kryteriami jakościowymi i ekonomicznymi, które mogą być określone przez prawo krajowe.

(preambuła 69, 70, 71, 72, 73 i art. 2, 37, 38, 39 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Współprodukt | Co-product

Każdy z dwóch lub więcej produktów pochodzących z tego samego procesu jednostkowego lub systemu produktowego.

(EN-ISO 14040:2006; EN-ISO 14044:2006)

Wstępne ogłoszenie informacyjne | Prior information notices (PINs)

Wstępne ogłoszenia informacyjne są zawiadomieniami przesłanymi do publikacji w dzienniku urzędowym przez instytucje zamawiające, najszybciej jak to możliwe po rozpoczęciu roku budżetowego, zawierające szacunkową całkowitą wartość zamówień lub umów ramowych, w podziale według obszarów produktów, które są planowane do realizacji przez najbliższe 12 miesięcy. Wstępne ogłoszenia informacyjne mogą być również opublikowane przez same instytucje zamawiające na ich profilu nabywcy w Internecie.

(art. 48, 51, 52 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Wykonawca | Economic operator

Wykonawcą jest każda osoba fizyczna lub prawna lub podmiot publiczny lub grupa takich osób lub podmiotów, w tym tymczasowe stowarzyszenie przedsiębiorstw, które oferują na rynku wykonywanie robót lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług.

(najważniejsze zapisy w preambułach 14, 15 i art. 1, 2, 19, 64 dyrektywy UE 2014/24/UE)

wykonawca, dostawca lub usługodawca | Contractor

Instytucje zamawiające, które udzieliły zamówienia publicznego lub zawarły umowę ramową, muszą zawiadomić o wyniku procedury przetargowej nie później niż 48 dni po udzieleniu zamówienia lub zawarciu zamówienia ramowego. W przypadku zamówień ramowych instytucje zamawiające nie są zobowiązane do przesłania zawiadomienia o wynikach procedury udzielania zamówień dla każdego zamówienia opartego na tej umowie. Instytucje zamawiające muszą złożyć zawiadomienie o wyniku udzielenia zamówień na podstawie dynamicznego systemu zakupów w ciągu 48 dni od daty udzielenia zamówienia.

(art. 50 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Wymagania etykietowe | Label requirements

Wymagania, które muszą być spełnione przez roboty budowlane, produkty, usługi, procesy i procedury aby otrzymać daną etykietę.

(preambuła 74, 75 i art. 2, 43 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Władze centralne | Central government authorities

Instytucje zamawiające wymienione w załączniku I do dyrektywy UE 2014/24/EU i ich następcy.

(preambuła 129 i art. 2, 4, 6 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Władze regionalne | Regional authorities

Instytucje wymienione wyczerpująco w NUTS 1 i 2, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059.

(art. 2 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Węgiel pochodzenia biologicznego / biowęgiel | Bio-based carbon / bio-carbon

Węgiel uzyskany z biomasy. (CEN/TC 411 2014)

Z

Zamówienia przedkomercyjne | Pre-Commercial Procurement (PCP)

Zamówienia przedkomercyjne są to zamówienia na badania i rozwój nowych innowacyjnych rozwiązań, zanim będą one dostępne w sprzedaży na rynku.

(preambuła 47 dyrektywy UE 2014/24/UE komunikacja z komisją COM (2007) 799)

Zamówienia publiczne na dostawy | Public supply contracts

Zamówienia publiczne na dostawy oznaczają zamówienia publiczne, których przedmiotem jest zakup, dzierżawa, najem lub leasing, z opcjąlub bez opcji zakupu, produktów. Zamówienie publiczne na dostawy może obejmować dodatkowo rozmieszczenie i instalację

(preambuła 2, 4, 5, 19, 32, 45, 83 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Zamówienia publiczne na roboty budowlane | Public works contracts

Zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych są to zamówienia publiczne, których celem może być zarówno wykonanie, jak i zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, lub ich zakończenie, w jakikolwiek sposób, zgodnie z wymaganiami instytucji zamawiającej. Termin roboty budowlane oznacza efekt robót budowlanych lub inżynieryjnych, traktowanych jako całość, wystarczających do pełnienia funkcji ekonomicznej lub technicznej.

(preambuła 8, 67 i art. 2, 4, 5, 6, 19, 22, 32, 35, 83 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Zamówienia publiczne na usługi | Public service contracts

Zamówienia publiczne na usługi są to zamówienia publiczne inne niż zamówienia na roboty budowlane lub dostawy, o których mowa w załączniku II do dyrektywy, mające na celu świadczenie usług. Zamówienie publiczne mające za przedmiot zarówno produkt, jak i usługę należy uznać za "zamówienie publiczne na usługi ", jeżeli wartość omawianych usług przekracza wartość produktów w ramach zamówienia.

(preambuła 8, 23, 27, 30, 67, 70 i art. 2, 4, 5, 6, 32, 35, 78 83 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Zamówienia publiczne | Public contracts

Zamówienia oznaczają umowy o charakterze odpłatnym zawierane na piśmie pomiędzy co najmniej jednym wykonawcą a co najmniej jedną instytucją zamawiającą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, dostawa produktów lub świadczenie usług.

(szczegóły w 1, 36, 39, 69, 73, 100, tytuł II i art. 1, 2, 5, 18 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Zamówienia subsydiowane | Subsidized contracts

Zamówienia finansowane w ponad 50% przez instytucje zamawiające są uważane za zamówienia subsydiowane:

 • zamówienia, które są dotowane bezpośrednio przez instytucje zamawiające w ponad 50%, a szacunkowa wartość, bez podatku VAT, wynosi co najmniej 6 242 000 EUR;
  • gdy zamówienia te obejmują czynności związane z inżynierią lądową i wodną;
  • gdy zamówienia te obejmują roboty budowlane dla szpitali, obiektów sportowych i rekreacyjnych, budynków szkolnych i uniwersyteckich oraz budynków wykorzystywanych do celów administracyjnych;
 • zamówienia usługowe, które są dotowane bezpośrednio przez instytucje zamawiające w ponad 50%, a szacunkowa wartość, bez podatku VAT, wynosi co najmniej 249 000 EUR i które są powiązane z zamówieniami na wykonanie robót budowlanych;

(art. 13 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Zamówienia zastrzeżone | Reserved contracts

Państwa członkowskie mogą zastrzec prawo udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub osób defaworyzowanych, lub mogą przewidzieć możliwość realizacji takich zamówień w ramach programów zatrudnienia chronionego, pod warunkiem że co najmniej 30 % osób zatrudnionych przez te zakłady, przez tych wykonawców lub w ramach tych programów stanowią pracownicy niepełnosprawni lub pracownicy defaworyzowani, którzy ze względu na charakter lub powagę Ich niepełnosprawności nie mogą wykonywać zawodów w normalnych warunkach.

(art. 20, 77 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Zamówienie publiczne | Public Procurement

Zdolność władz państwowych, władz publicznych i jednostek użyteczności publicznej do zakupu towarów, robót budowlanych i usług w celu świadczenia usług publicznych.

(najważniejszymi zapisami są preambuła 1, 2, 4 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Zarządzanie środowiskowe | Environmental management

Instytucje zamawiające mogą wymagać wskazania środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca może stosować w trakcie realizacji zamówienia.

(preambuła 88 i art. 62 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Dokumentacja zarządzania środowiskowego może być dostarczona poprzez odniesienie do systemu schematu ekozarządzania i audytów (EMAS) lub poprzez wystawianie certyfikatów sporządzonych przez niezależne organy potwierdzające zgodność wykonawcy z normami zarządzania środowiskowego.
Zastosowanie kaskadowe | Cascading use

Sekwencyjne wykorzystanie biogennych surowców do produkcji materiałów i energii.

Zawartość biowęgla | Bio-based carbon content

Frakcja węgla uzyskana z biomasy.

(CEN/TC 411 2014)

Zdolności techniczne i zawodowe | Technical and professional ability

Potwierdzenie technicznych i zawodowych możliwości wykonawców może być przeprowadzone za pomocą szeregu dokumentów, w zależności od charakteru, ilości lub znaczenia oraz przeznaczenia robót, dostaw lub usług. Możliwości wykonawców do świadczenia usługi lub dostarczania produktów lub realizacji planowanych robót budowlanych mogą być oceniane pod kątem ich umiejętności, skuteczności, doświadczenia i niezawodności.

(preambuła 15 i art. 19, 58, 63 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Zielona chemia | Green Chemistry

Zielona chemia, znana również jako zrównoważona chemia, jest projektowaniem produktów, procesów chemicznych oraz procesów, które zmniejszają lub eliminują stosowanie lub wytwarzanie niebezpiecznych substancji. Zielona chemia jest stosowana w całym cyklu życia produktu chemicznego, włącznie z projektowaniem, produkcją i użytkowaniem.

(Anastas i Warner 1998, też US EPA 2011)

Zielone zamówienia publiczne | Green Public Procurement (GPP)

Publiczne praktyki zakupowe z ochroną środowiska jako jedynym celem

(komunikat „Zamówienia publiczne na rzecz lepszego środowiska” kryteria COM/2008 i kryteria UE GPP dla 20 grup produktów)

Zrównoważone zamówienia publiczne | Sustainable Public Procurement

Publiczne praktyki zakupowe w połączeniu z celami środowiskowymi, innowacyjnymi i handlowymi.

(szczegóły w 2, 41, 47, 91, 93, 95, 96, 123 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Środki elektroniczne | Electronic means

Sprzęt elektroniczny do przetwarzania (w tym także kompresji cyfrowej) i przechowywania danych, które są przesyłane, przekazywane i odbierane za pomocą przewodów, fal radiowych, środków optycznych lub innych środków elektromagnetycznych.

(preambuła 52, 53, 54, 57, 67, 68, 72, 80, 85, 128 i art. 2, 7, 22, 27, 28, 34, 36, 37, 51, 53, 54, 84 dyrektywy UE 2014/24/UE)

Żywność | Food

Żywność (lub środki spożywcze) to wszelkiego rodzaju substancje lub produkty przeznaczone lub zasadnie przewidziane do spożywania przez ludzi bez względu na to, czy są przetworzone, częściowo przetworzone czy nieprzetworzone.

(Glosariusz Eurostatu, Źródło: Rozporządzenie 178/2002 z 28 stycznia 2002 ustanawiające generalne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz wprowadzające procedury w kwestii bezpieczeństwa żywności)